enterprise studi and horizzon

BiZZdesign release novinkyvol. 9

Doba čítania: 3 min.
Publikum: používateľ nástroja BiZZdesign

Toto pokračovanie série článkov o novinkách v BiZZdesign Vám predstaví viaceré zaujímavé novinky, vrátane nového Coach view klikateľného priamo v portáli HoriZZon.

Najnovšia verzia BiZZdesign nesie označenie 4 a jej posledné vydanie vyšlo 15. novembra 2021. Cloudové riešenia sú upgradované automaticky po zverejnení novej verzie/vydania. On-premise riešenia však aktualizujú zákazníci na základe vlastného uváženia. Rýchly a vždy aktuálny popis noviniek nájdete na nasledujúcom odkaze: Latest release.

Novinky verzie 4 z dňa 15.11.2021

  1. Zobrazenie Cross-model relácií v Roadmap, Life cycle a Strategy on a Page
  2. Jednotnosť názvov atribútov v Enterprise Studio
  3. Konfigurovateľná doba nečinnosti používateľa v portáli HoriZZon
  4. Pridanie funkcie pre obnovu hodnôt Data Blocks
  5. Nový Coach view s klikateľným obsahom v HoriZZon
  6. Ukončenie podpory Microsoft SQL databázy
1. Zobrazenie Cross-model relácií v Roadmap, Life cycle a Strategy on a Page

Od teraz Cross-model relácie objektov sú zobrazené aj v pohľadoch Roadmap, Life cycle a Strategy on a Page.

HoriZZon – zobrazenie Cross-model relácií vo vybraných pohľadoch.
2. Jednotnosť názvov atribútov v Enterprise Studio

Názvy viacerých polí a atribútov naprieč rôznymi metamodelmi boli zmenené za účelom zosúladenia terminológie v Enterprise Studio. Boli vykonané nasledovné zmeny:

UmiestnenieStarý názovNový názovPríklad
MetrikaIdentifier (pole)Name
identifier (atribút)name
name (atribút)label
Formulár vlastného WorkflowCategory (pole a atribút)Type
Definícia Data BlocksField type (pole a atribút)Type
Field type name (pole a atribút)Type name
Profil, atribút, enumerácia, literal, štruktúra, člen, zoznam, sada, aliasidentifier (pole a atribút)name
translation (pole a atribút)label
Zoznam, sadaelement type (pole a atribút)type
Aliasaliased type (pole a atribút)type
Definícia viewpointtranslation (pole a atribút)label
3. Konfigurovateľná doba nečinnosti používateľa v portáli HoriZZon

Čas, počas ktorého môže byť používateľ neaktívny v portáli HoriZZon je odteraz konfigurovateľný v nastaveniach HoriZZon. Predvolený čas je 1 hodina (3600 sekúnd). Po uplynutí tohto času bude používateľ odhlásený. Čas, po ktorom začne byť používateľ považovaný za neaktívneho je prednastavený na 90 sekúnd. Zmenu nastavení môže vykonať len Systémový administrátor (ak máte hybrid alebo cloud riešenie, pre zmenu nastavení kontaktujte podporu digitWin cez podporný portál alebo emailom na support@digitwin-ce.com).

HoriZZon – nastavenie doby neaktivity používateľa.
4. Pridanie funkcie pre obnovu hodnôt Data Blocks

Funkcia Refresh external properties je odteraz k dispozícii v modelovom balíku pre obnovu hodnôt Data Blocks. Funkcia je vždy viditeľná nad zvoleným modelom a aktívna, pokiaľ je pre daný model relevantná.

Enterprise Studio – funkcia Refresh external properties.
5. Nový Coach view s klikateľným obsahom v HoriZZon

Predtým neboli jednotlivé fázy Coach view klikateľné v portáli HoriZZon. Nový Coach view je k dispozícii v Enterprise Studio a jeho fázy sú klikateľné v portáli HoriZZon. Pôvodne vytvorené Coach view však naďalej nebudú klikateľné v portáli HoriZZon. Podrobné informácie nájdete v online dokumentácii: Using the Coach view in HoriZZon.

HoriZZon – klikateľný Coach view.
6. Ukončenie podpory Microsoft SQL databázy

Od októbra 2022 BiZZdesign ukončí podporu pre Microsoft SQL databázu ako databázu HoriZZon Server (End-of-support and end-of-life announcements). Od tohto dátumu bude podporovaná len datbáza PostgreSQL. Zákazníci používajúci v rámci on-premise riešení Microsoft SQL databázu budú musieť premigrovať na PostgreSQL. Viac informácií je k dispozícii v online dokumentácii: Migrating the HoriZZon Server database from Microsoft SQL to PostgreSQL.

Výber z odstránených bugov vo verzii 4 z dňa 15.11.2021

TP-12544 – HoriZZon

Radenie hodnôt v enumerácii pri použití Color view v HoriZZon bolo nesprávne.

TP-12665 – HoriZZon

Referencie objektov sa nezobrazovali v Properties panely.

TP-12556 – Team Platform

Pozvanie dvoch používateľov a jednej skupiny pre modelový balík alebo projekt v HoriZZon viedlo k chybe.

TP-12629 – Team Platform

Stránka používateľov v HoriZZon sa nenačítala pre prostredia používajúce databázu MSSQL.

TP-12637 – Team Platform

LDAP nebolo možné správne nakofigurovať.

TP-12646 – Workflows

Používatelia nemohli dokončiť Workflows s požadovanými hodnotami polí formulárov, ktoré boli typu dátum alebo referencia na objekt. Stále však v tomto smere ostáva otvorený bug, viac v online dokumentácii: Known issues.

autor Jozef Melicherčík