PROCES

Tri možnosti podľa Vašich potrieb, aktualnej úrovne zrelosti Enterprise Architektúry v organizácii a vízie jej strategickej role pre Váš biznis.

Produkty

Štandard

Pre klientov, ktorí majú EA zatiaľ menej rozvinutú sme pripravili preddefinované produkty, ktoré umožňujú rýchlu a efektívnu implementáciu. ​Produkty majú jasné časové ohraničenie a sadu obsahových výstupov…

STAVIAME OD ZAČIATKU. Produkty ponúkané spoločnosťou digitWin reflektujú dosiahnutie cieľov vytýčených v prípadoch použitia spadajúcich do jednotlivých biznis oblastí. Hlavným prínosom produktov je rýchly, ale postupný nárast inkrementov v dynamickom modeli organizácie, čo prináša dosiahnutie stanovených cieľov kontrolovateľným spôsobom. Produkty majú jasne definované časové ohraničenie. Spoločnosť digitWin prináša v každom produkte sadu obsahových výstupov (napr. metadáta, diagramy, integrácie), z ktorých sa vyberá relevantná podmnožina na základe špecifického prostredia a požiadaviek zákazníka. Účelom týchto produktov je rýchla, efektívna a účinná dodávka výstupov pokrývajúcich riešenie problémov špecifického prípadu použitia v prostredí zákazníka.

Projekty

Na mieru

Pre klientov, ktorí majú rozvinutú EA sú na mieru postavené projekty optimálna cesta. Spoločný tím digitWinu a klienta zadefinuje ciele projektu. digitWin vďaka skúsenosti dokáže poskytnúť potrebnú odbornú konzultáciu…

Projekty

Na mieru

INTEGRUJEME TAILOR MADE. Spoločnosť digitWin realizuje rôzne architektonické projekty v spolupráci s verejným aj súkromným sektorom. Kľúčovým faktorom pre úspech každého projektu je vzájomná komunikácia. Prostredníctvom projektov je možné realizovať podporu akejkoľvek z biznis oblastí, pričom dochádza k spojeniu architektonických poznatkov a skúseností konzultantov digitWin s jedinečnými organizačnými znalosťami zákazníka ohraničujúcimi rozsah, požiadavky a prostredie. Spojením týchto dvoch kľúčových faktorov je možné docieliť riešenie kritických problémov organizácie v rozumnom čase s adekvátne vynaloženými prostriedkami.

Value Sprints

Agile

Pre komplexné firmy, ktoré chcú pristúpiť k EA skutočne holisticky s vidinou vytvorenia DTE (digital twin of enterprise) odporúčame cestu Value sprintov. Preddefinované sprinty umožnia využiť hotové modely a získať výstupy v maximálne rýchlom čase. Dôležitá je úzka spolupráca, ktorá umožní rýchle napojenie na interné dáta…

HIGH LEVEL METODOLÓGIE. VALUE FAST. Value Sprints predstavujú jasne definované dodávky výstupov podporujúcich riešenie konkrétnych problémov. Týmto iteratívnym prístupom je možné postupne vytvoriť digitálny obraz organizácie (DTE) a dosahovať špecifické ciele v rýchlej, nízko-nákladovej a účinnej podobe, a to s podporou spoločnosti digitWin. Stanovenie poradia počiatočných kritických oblastí, ale aj tých menej kritických, realizuje zákazník priorizovaním kľúčových otázok. Priorizované kľúčové otázky sa následne spracujú v algoritme BiZZdesign. Výsledkom sú presne definované Value Sprints v špecifickom poradí vychádzajúce z prostredia zákazníka, realizujúce výstupy a dosahovanie cieľov pre riešenie jeho problémov.

Chcete si nástroje najprv vyskúšať?