OBCHODNÉ PODMIENKY

Obchodné podmienky pre predaj produktov a služieb prostredníctvom e-shopu umiestneného na internetovej adrese www.digitwin-ce.com.

I. Úvodné ustanovenia

I.I Tieto obchodné podmienky (ďalej len „OP“) obchodnej spoločnosti digitWin, s.r.o., so sídlom: Nedbalova 12, Bratislava – mestská časť Staré Mesto, 811 01, IČO: 47 076 950, DIČ: 2023750872, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 88474/B (ďalej len „Poskytovateľ“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe zmluvy (ďalej len „Zmluva“) uzatvorenej medzi Poskytovateľom a inou fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len „Objednávateľ“), ktorej predmetom je poskytovanie akýchkoľvek služieb Poskytovateľom.
Kontaktný e-mail na Poskytovateľa: info@digitwin-ce.com
Telefonický kontakt na Poskytovateľa: +421 905 703 883
Kompletné fakturačné údaje Poskytovateľa – digitWin, s.r.o.:

Nedbalova 12, Bratislava – mestská časť Staré Mesto, 811 01
IČO: 47 076 950
DIČ: 2023750872
IČ DPH: SK2023750872

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 88474/B, dňa 06.04.2013.

I.II. Odlišné dojednania v uzatvorenej Zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP.

I.III. Ustanovenými OP nie sú dotknuté práva na ochranu spotrebiteľa.

I.IV. Tieto OP sa vzťahujú na školenia, ktoré sa konajú na území Slovenskej republiky alebo v online podobe.

I.V. Znenie obchodných podmienok môže Poskytovateľ meniť a/alebo doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti, ktoré vznikli počas doby účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

I.VI. Zmluvné vzťahy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky a prípadné spory budú riešené pred všeobecnými súdmi v Slovenskej republike.

II. Uzatvorenie zmluvy

II.I. Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam produktov a služieb ponúkaných Poskytovateľom na predaj, a to vrátane uvedenia ceny jednotlivých ponúkaných produktov a služieb. Ceny sú uvedené bez DPH. Ponuka a ceny zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované na webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť Poskytovateľa uzavrieť Zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

II.II. Zmluva sa uzatvára v podobe objednávky – prihlášky sú prijímané e-mailom alebo prostredníctvom e-shopu na webových stránkach Poskytovateľa. Prihlášky zaslané e-mailom alebo vytvorené formou objednávky cez e-shop Poskytovateľa sa považujú za záväzné. Zaradenie všetkých prihlásených je vykonávané podľa poradia došlých objednávok (prihlášok). Zaslaním objednávky (prihlášky) Objednávateľ potvrdzuje, že bol s VOP oboznámený.

II.III. Pred zaslaním objednávky Poskytovateľovi je Objednávateľovi umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky Objednávateľ vložil. Údaje uvedené v objednávke sú Poskytovateľom považované za správne. Poskytovateľ bezodkladne po obdržaní objednávky Objednávateľovi obdržanie objednávky potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty Objednávateľa uvedenú v objednávke.

II.IV. Poskytovateľ je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky požiadať Objednávateľa o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

II.V. Zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Objednávateľom vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktoré Poskytovateľ zašle Objednávateľovi elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty Objednávateľa uvedenú v objednávke.

II.VI. Objednávateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré v minulosti podstatným spôsobom porušili kúpnu zmluvu (vrátane obchodných podmienok).

II.VII. Objednávateľ súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov pri uzatváraní kúpnej zmluvy na diaľku. Náklady Objednávateľa spojené s použitím komunikačných prostriedkov v súvislosti s uzatváraním kúpnej zmluvy na diaľku (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory, atď.) si Objednávateľ hradí sám.

II.VIII. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu v termínoch v kalendári akcií.

II.IX. Poskytovateľ si vyhradzuje právo neprijať objednávku (prihlášku) na školenie, ktoré je úplne naplnené; v tomto prípade bude záujemcovi ponúknutý náhradný termín.

II.X. Po prijatí objednávky (prihlášky) odošle Poskytovateľ každému nahlásenému účastníkovi pozvánku na školenie, prípadne potvrdenie o prijatí objednávky (prihlášky) a registrácii účastníka na požadované školenie. Objednávateľovi je zároveň zaslaná proforma faktúra, pokiaľ už skôr nebolo dohodnuté inak. Zmluva je uzatvorená odoslaním potvrdenia o prijatí objednávky (prihlášky); toto potvrdenie môže byť nahradené pozvánkou.

III. Cena školení

III.I. Ceny školení sú uvedené na webových stránkach Poskytovateľa.

III.II. Ceny sú uvedené v mene EUR v čiastke bez DPH.

III.III. Nerozlučnou a neoddeliteľnou súčasťou ceny školenia sú študijné materiály a osvedčenia o absolvovaní kurzu.

IV. Platobné podmienky a daňové doklady

IV.I. Pokiaľ z uzatvorenej Zmluvy nevyplýva niečo iné, je účasť na školení podmienená úhradou proforma faktúry tak, aby bola príslušná čiastka poukázaná na účet Poskytovateľa uvedeného na proforma faktúre.

IV.II. Po pripísaní platby na účet Poskytovateľa bude vystavený a zaslaný daňový doklad. Ďalší daňový doklad už nebude vystavovaný.

IV.III. Neuhradenie proforma faktúry nie je považované za riadne zrušenie objednávky (prihlášky) na školení.

IV.IV. Pri úhrade školenia prevodom je Objednávateľ povinný uvádzať ako variabilný symbol číslo proforma faktúry alebo faktúry.

IV.V. Úhrada faktúr zo strany Objednávateľa musí prebehnúť najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi, pokiaľ vo faktúre nie je uvedený iný termín splatnosti.

IV.VI. V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením ceny alebo jej časti vzniká Poskytovateľovi nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % denne z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

IV.VII. Náklady súvisiace s účasťou na školeniach (cestovné, ubytovanie, ušlý zisk atd.) znáša Objednávateľ. V prípade, pokiaľ je účastníkmi požadované zabezpečenie dopravy a ubytovania, alebo iných doplnkových služieb, Poskytovateľ môže tieto doplnkové služby zabezpečiť výlučne na základe samostatnej, osobitne uzatvorenej zmluvy. Poskytnutie doplnkových služieb nemá vplyv na uzatvorenú Zmluvu.

V. Storno podmienky a zmena termínu kurzu

V.I. Záväzné objednávky na školenia musia byť doručené najneskôr 3 týždne pred zahájením objednaného školenia. Takáto objednávka sa považuje za záväznú. V prípade, ak je záväzná objednávka doručená v intervale menšom než 3 týždne pre zahájením školenia, je nevyhnutné požiadať digitWin o potvrdenie, že sa bude školenie v danom termíne realizovať prostredníctvom emailu web@digitwin-ce.com. Ak sa školenie v danom termíne realizovať nebude, zákazníkovi so záväznou objednávkou budú ponúknuté náhradné termíny ďalších plánovaných školení.

V.II. Poskytovateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, ak Objednávateľ nezaplatí cenu alebo jej časť v lehote podľa bodu IV.V, a to až do konania školenia. Poskytovateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť zaslaním oznámenia o odstúpení Objednávateľovi elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty Objednávateľa uvedenú v objednávke. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom odoslania oznámenia o odstúpení Objednávateľovi elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty Objednávateľa uvedenú v objednávke.

V.III. Objednávateľ berie na vedomie, že pokiaľ vzniknú s odstúpením od zmluvy Poskytovateľovi náklady, má Poskytovateľ nárok na úhradu týchto nákladov a/alebo náhrady škody. Poskytovateľ je oprávnený tieto náklady jednostranne započítať proti nároku Objednávateľa na vrátenie už zaplatenej kúpnej ceny. Poskytovateľ je taktiež oprávnený proti nároku Objednávateľa na vrátenie ceny jednostranne započítať nároky na úroky z omeškania podľa týchto obchodných podmienok.

V.IV. Bezplatné zrušenie objednávky (prihlášky) na školenie (storno) alebo zmenu termínu konania školenia prijíma Poskytovateľ e-mailom (info@digitwin-ce.com) viac ako 5 pracovných dní (najneskôr šiesty pracovný deň do 15:30) pred začiatkom školenia.

V.V. Pri neskoršom zrušení objednávky (prihlášky) na školenie sú účtované storno poplatky vo výške 100 % ceny školenia vrátane DPH. Účastník školenia ho však môže absolvovať v náhradnom termíne.

V.VI. Absencia (aj dočasná) na objednaných a/alebo už zaplatených školeniach nezakladá nárok na vrátenie úhrady a/alebo čiastočnej úhrady a/alebo zánik nároku na zaplatenie ceny za školenie ani nárok na poskytnutie následnej zľavy, alebo na poskytnutie náhradného termínu školenia.

V.VII. Poskytovateľ má právo presunúť dátum konania školenia z dôvodu, ktorý nemôže ovplyvniť (prerušenie dodávky prúdu, náhle ochorenie lektora atď.). V prípade, že účastníkovi nebude náhradný termín vyhovovať, bude mu vystavený dobropis a zaplatená cena vrátená do 14 dní.

V.VIII. V prípade zásahu vyššej moci spočívajúcej v uzatvorení kancelárií alebo jej neprístupnosti, nariadenej karanténe lektora, obmedzenia v cestovani medzi krajinami a pod. budú prezenčné školenia poskytované on-line formou.

V.IX. Poskytovateľ si takisto vyhradzuje právo neuskutočniť plánované školenie, pokiaľ sa ani 5 pracovných dní pred začiatkom školenia záväzne neprihlásili viac ako 5 uchádzačov. V tomto prípade bude už prihláseným účastníkom ponúknutý nový termín.

VI. Ochrana autorských práv

VI.I. Objednávateľ berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu (vrátane fotografií) sú chránené autorským právom. Objednávateľ sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene používať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu.

VI.II. Objednávateľ nie je oprávnený pri používaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné používať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov Poskytovateľa, a ktorý je v súlade s jeho určením.

VI.III.  Objednávateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku použitia webovej stránky v rozpore s jej určením.

VI.IV. Je výslovne zakázané zhotovovať akékoľvek audio a/alebo video nahrávky školenia. Pri porušení tohto zákazu môže byť účasť Objednávateľa na školení ukončená bez náhrady účastníckeho poplatku (ceny objednávky vrátane DPH).

VI.V. Je výslovne zakázané používať bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa akékoľvek logo alebo obrázky z webu Poskytovateľa alebo z obchodných ponúk. Za každé jednotlivé použitie loga alebo obrázku Poskytovateľa je Objednávateľ povinný zaplatiť Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5.000,- EUR, ktorá je splatná do 14 dní od jej uplatnenia u Objednávateľa zo strany Poskytovateľa, pričom právo na náhradu škody alebo inej ujmy zostáva uplatnením a úhradou zmluvnej pokuty nedotknuté.

VII. Záverečné ustanovenia

VII.I. Právne vzťahy touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami právneho poriadku Slovenskej republiky.

VII.II. Kontaktné údaje Poskytovateľa sú uvedené na webovom rozhraní obchodu.

VIII. Aktuálnosť dokumentu

VIII.I. Tento dokument je aktuálny ku dňu 01.05.2021.

VIII.II. Vlastníkom dokumentu je digitWin a minimálne raz za rok preveruje jeho platnosť a aktuálnosť.