enterprise studi and horizzon

BiZZdesign release novinkyvol. 8

Doba čítania: 3 min.
Publikum: používateľ nástroja BiZZdesign

Nový článok zo série o novinkách v BiZZdesign Vám ponúka prehľad novo pridanej funkcionality, ktorý, okrem iného, zahŕňa aj vylepšenia Data Blocks a jazykovej podpory portálu HoriZZon.

Najnovšia verzia BiZZdesign nesie označenie 4 a jej posledné vydanie vyšlo 11. októbra 2021. Cloudové riešenia sú upgradované automaticky po zverejnení novej verzie/vydania. On-premise riešenia však aktualizujú zákazníci na základe vlastného uváženia. Rýchly a vždy aktuálny popis noviniek nájdete na nasledujúcom odkaze: Latest release.

Novinky verzie 4 z dňa 11.10.2021

  1. Vypočet hodnôt pre Data Blocks
  2. Referenčné hodnoty pre Data Blocks
  3. Jednotný prehľad objektov editovaných cez Data Blocks
  4. Vylepšenie exportu používateľov
  5. Zlepšené radenie vo Viewpoints pane
  6. Nové obdĺžnikové grafické tvary
  7. Preferovaný jazyk modelového balíku v portáli HoriZZon
1. Vypočet hodnôt pre Data Blocks

Data Blocks po novom podporujú polia, ktorých hodnoty sa môžu prepočítavať automaticky. Tieto tzv. Calculated fields môžu byť nastavené v definícii Data Blocks v portáli HoriZZon. Narozdiel od štandardných polí Data Blocks, Calculated fileds sa nedajú v portáli HoriZZon editovať a ich hodnota sa vypočíta na základe ich definície.

V nižšie uvedenom príklade Calculated field v HoriZZon zobrazuje celkovú priemernú hodnotu rizika s číslom od 1 do 5, vypočítanú z troch ďalších hodnôt rizika, ktoré možno oceniť od „veľmi nízke“ po „veľmi vysoké“. Calculated field v definícii Data Blocks prevádza textové hodnoty troch rizík na priemerné číslo pre celkové riziko. Po zadaní hodnôt pre tri riziká v HoriZZon sa automaticky vypočíta hodnota celkového rizika a pridá sa do poľa. Viac informácii nájdete v online dokumentácii: Using calculated fields in data blocks.

HoriZZon – Calculated fields v Data Blocks.
2. Referenčné hodnoty pre Data Blocks

Data Blocks v portáli HoriZZon odteraz podporujú hodnoty typu referencia na objekty modelového balíku. Referenčné polia môžu byť definované v definícii Data Blocks, výsledkom čoho sú polia Data Blocks v portáli HoriZZon, v ktorých možno odkazovať na existujúci objekt určitého typu. Referenčné pole Data Blocks zobrazí zoznam možností obsahujúci objekty špecifikovaných typov, z ktorých je možné jeden vybrať pri definovaní hodnoty tohto poľa. Viac informácii nájdete v online dokumentácii: Creating a data block definition.

HoriZZon – referenčné pole v Data Blocks.
3. Jednotný prehľad objektov editovaných cez Data Blocks

Na domovskej stránke portálu HoriZZon sa po novom nachádzajú nielen Pohľady, ale aj Objekty, ktoré majú priradené Data Blocks. Táto funkcionalita je dostupná pre rolu Contribute a vyššiu. Na domovskej stránke sa nachádzajú dve karty, Objects – zobrazujúci zoznam všetkých objektov s priradenými Data Blocks, ktoré môže daný používateľ editovať a Views – zobrazujúci pôvodný zoznam obľúbených populárnych a naposledy zmenených pohľadov.

Kliknutím na objekt v zozname Objects sa používateľ presmeruje na stránku zadávania údajov Data Blocks, kde si môže prezerať a upravovať Data Blocks pre vybraný objekt. Ak je objekt súčasťou otvoreného Workflow, daná úloha je vyznačená pri objekte.

HoriZZon – prehľad objektov na domovskej stránke.
4. Vylepšenie exportu používateľov

Predtým, keď sa vykonával export používateľov HoriZZon portálu, súbor CSV sa automaticky stiahol do lokálneho systému používateľa. Spôsobovalo to veľkú spotrebu výkonu systému. Odteraz bude používateľ v HoriZZon riadne informovaný o spustení exportu a dostane e-mail s priloženým CSV súborom.

HoriZZon – vylepšenie exportu používateľov.
5. Zlepšené radenie vo Viewpoints pane

Obsah panelu Viewpoints v Enterprise Studio v normálnom režime (nie v režime správy) môže byť pri práci s veľkým modelovým balíkom neprehľadný. Modely sa nezobrazovali vždy v rovnakom poradí ako v paneli Model Browser, čo mohlo sťažiť nájdenie hľadaných Viewpoints. Odteraz panel Viewpoints tiež zobrazuje modely v rovnakom poradí ako panel Model Browser.

6. Nové obdĺžnikové grafické tvary

Do štandardnej knižnice tvarov boli pridané dva nové tvary „rectangletriangle“ a „rectangletriangle-down“. Tieto tvary je možné využiť pri zmene tvaru objektu pomocou funkcie Change Graphic Shape.

Enterprise Studio – novo priadené tvary.
7. Preferovaný jazyk modelového balíku v portáli HoriZZon

Okrem nastavenia preferovaného jazyka aplikácie v portáli HoriZZon je teraz možné nastaviť preferovaný modelový jazyk pre modelový balík v HoriZZon, čo umožňuje používateľovi nastaviť jazyk pre zobrazenie obsahu modelu. Ak chcete nastaviť preferovaný modelový jazyk pre modelový balík, otvorte stránku modelového balíka a vyberte požadovaný modelový jazyk prostredníctvom výberu modelového jazyka na table používateľského profilu.

HoriZZon – nastavenie modelového jazyku.

Výber z odstránených bugov vo verzii 4 z dňa 11.10.2021

TP-11228 – HoriZZon

Nebolo možné vygenerovať zobrazenie grafu na prázdnom poli Data Blocks (bez hodnoty). Možnosť vygenerovania zobrazenia grafu nebola k dispozícii.

TP-10926 – Modeling

Kopírovanie vzťahov z Model Browser panelu do iného modelového balíka bez skopírovania oboch jeho (povinných) koncových bodov zlyhalo a viedlo k poškodeniu údajov v cieľovom balíku. Tieto neúplne vybrané vzťahy budú teraz pri kopírovaní preskočené.

TP-12338 – Enterprise Analysis

Obnovenie matice niekedy spôsobilo chyby skriptu.

autor Jozef Melicherčík