enterprise studi and horizzon

BiZZdesign release novinkyvol. 8

Doba čtení: 3 min.
Publikum: uživatel nástroje BiZZdesign

Nový článek ze série o novinkách v BiZZdesign Vám nabízí přehled nově přidané funkcionality, který mimo jiné zahrnuje i vylepšení Data Blocks a jazykové podpory portálu HoriZZon.

Nejnovější verze BiZZdesign nese označení 4 a její poslední vydání vyšlo 11. října 2021. Cloudové řešení jsou upgradovány automaticky po zveřejnění nové verze / vydání. On-premise řešení však aktualizují zákazníci na základě vlastního uvážení. Rychlý a vždy aktuální popis novinek naleznete na následujícím odkazu: Latest release.

Novinky verze 4 z dne 11.10.2021

  1. Vypočet hodnot pro Data Blocks
  2. Referenční hodnoty pro Data Blocks
  3. Jednotný přehled objektů editovaných přes Data Blocks
  4. Vylepšení exportu uživatelů
  5. Zlepšené řazení ve Viewpoints pane
  6. Nové obdélníkové grafické tvary
  7. Preferovaný jazyk modelového balíku v portálu HoriZZon
1. Vypočet hodnot pro Data Blocks

Data Blocks nově podporují pole, jejichž hodnoty se mohou přepočítávat automaticky. Tyto tzv. Calculated fields mohou být nastaveny v definici Data Blocks v portálu HoriZZon. Narozdíl od standardních polí Data Blocks, Calculated fileds nelze v portálu HoriZZon editovat a jejich hodnota se vypočítá na základě jejich definice.

V níže uvedeném příkladu Calculated field v HoriZZon zobrazuje celkovou průměrnou hodnotu rizika s číslem od 1 do 5, vypočtenou ze tří dalších hodnot rizika, které lze ocenit od „velmi nízké“ po „velmi vysoké“. Calculated field v definici Data Blocks převádí textové hodnoty tří rizik na průměrné číslo pro celkové riziko. Po zadání hodnot pro tři rizika v HoriZZon se automaticky vypočítá hodnota celkového rizika a přidá se do pole. Více informací naleznete v online dokumentaci: Using calculated fields in data blocks.

HoriZZon – Calculated fields v Data Blocks.
2. Referenční hodnoty pro Data Blocks

Data Blocks v portálu HoriZZon nyní podporují hodnoty typu reference na objekty modelového balíku. Referenční pole mohou být definována v definici Data Blocks, výsledkem čehož jsou pole Data Blocks v portálu HoriZZon, ve kterých lze odkazovat na existující objekt určitého typu. Referenční pole Data Blocks zobrazí seznam možností obsahující objekty specifikovaných typů, z nichž lze jeden vybrat při definování hodnoty tohoto pole. Více informací naleznete v online dokumentaci: Creating a data block definition.

HoriZZon – referenční pole v Data Blocks.
3. Jednotný přehled objektů editovaných přes Data Blocks

Na domovské stránce portálu HoriZZon se nově nacházejí nejen Pohledy, ale i Objekty, které mají přiřazeny Data Blocks. Tato funkcionalita je dostupná pro roli Contribute a vyšší. Na domovské stránce se nacházejí dvě karty, Objects – zobrazující seznam všech objektů s přiřazenými Data Blocks, které může daný uživatel editovat a Views – zobrazující původní seznam oblíbených, populárních a naposledy změněných pohledů.

Klepnutím na objekt v seznamu Objects se uživatel přesměruje na stránku zadávání dat Data Blocks, kde si může prohlížet a upravovat Data Blocks pro vybraný objekt. Pokud je objekt součástí otevřeného Workflow, daná úloha je vyznačena u objektu.

HoriZZon – přehled objektů na domovské stránce.
4. Vylepšení exportu uživatelů

Dříve, když se prováděl export uživatelů HoriZZon portálu, soubor CSV se automaticky stáhl do lokálního systému uživatele. Způsobovalo to velkou spotřebu výkonu systému. Odteď bude uživatel v HoriZZon řádně informován o spuštění exportu a obdrží e-mail s přiloženým CSV souborem.

HoriZZon – vylepšení exportu uživatelů.
5. Zlepšené řazení ve Viewpoints pane

Obsah panelu Viewpoints v Enterprise Studio v normálním režimu (ne v režimu správy) může být při práci s velkým modelovým balíkem nepřehledný. Modely se nezobrazovaly vždy ve stejném pořadí jako v panelu Model Browser, což mohlo ztížit nalezení hledaných Viewpoints. Nyní panel Viewpoints také zobrazuje modely ve stejném pořadí jako panel Model Browser.

6. Nové obdélníkové grafické tvary

Do standardní knihovny tvarů byly přidány dva nové tvary „rectangletriangle“ a „rectangletriangle-down“. Tyto tvary lze využít při změně tvaru objektu pomocí funkce Change Graphic Shape.

Enterprise Studio – nově přiřazené tvary.
7. Preferovaný jazyk modelového balíku v portálu HoriZZon

Kromě nastavení preferovaného jazyka aplikace v portálu HoriZZon je nyní možné nastavit preferovaný modelový jazyk pro modelový balíček v HoriZZon, což umožňuje uživateli nastavit jazyk pro zobrazení obsahu modelu. Chcete-li nastavit preferovaný modelový jazyk pro modelový balík, otevřete stránku modelového balíku a vyberte požadovaný modelový jazyk výběrem modelového jazyka v podokně uživatelského profilu.

HoriZZon – nastavení modelového jazyka.

Výběr z odstraněných bugů ve verzi 4 z dne 11.10.2021

TP-11228 – HoriZZon

Nebylo možné vygenerovat zobrazení grafu na prázdném poli Data Blocks (bez hodnoty). Možnost vygenerování zobrazení grafu nebyla k dispozici.

TP-10926 – Modeling

Kopírování vztahů z Model Browser panelu do jiného modelového balíku bez zkopírování obou jeho (povinných) koncových bodů selhalo a vedlo k poškození údajů v cílovém balíku. Tyto neúplně vybrané vztahy budou nyní při kopírování přeskočeny.

TP-12338 – Enterprise Analysis

Obnovení matice někdy způsobilo chyby skriptu.

autor Jozef Melicherčík