ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I. Pro koho je tento dokument určen?

Tento dokument upravuje zásady ochrany údajů ve společnosti digitWin s.r.o., Nedbalova 12, Bratislava 811 01, IČ: 47 076 950, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava, Odd. Sro, vl. č .: 88474 / B (dále jen "") a to zejména pravidla pro získávání, shromažďování, ukládání, používání, šíření, uchovávání a bezpečnost osobních údajů.

Dokument je určen pro všechny fyzické osoby, jejichž osobní údaje provozovatel zpracovává:

 • Klienti provozovatele
 • Dodavatelé provozovatele
 • Uživatelé webové stránky www.digitwin-ce.com a LinkedIn.

Dotazy, připomínky a žádosti k tomuto dokumentu a informacím v něm uvedených přijímá digitWin na emaily: gdpr@digitwin-ce.com

II. Které základní pojmy dokument používá?

Osobní údaje jsou veškeré informace týkající se fyzické osoby, na základě kterých ji lze přímo či nepřímo identifikovat. Osobními údaji jsou například titul, jméno, příjmení, pracovní pozice, email, telefonní číslo, podpis. Za osobní údaj se považuje každý údaj, který je specifický pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, mentální, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby.nt používá?

Zpracování osobních údajů je jakákoli operace, činnost nebo soubor úkonů s osobními údaji nebo soubory osobních údajů. Za zpracování osobních údajů se považuje například získávání, zaznamenávání, uspořádávání, uchovávání, přizpůsobování nebo pozměňování, vyhledávání, nahlížení, používání, poskytování přenosem, šířením nebo poskytování jiným způsobem, přeskupování nebo kombinování, omezení, vymazání nebo likvidace. Zpracováváním je každá taková operace s osobními údaji bez ohledu na to, jakými prostředky je prováděna.

Provozovatel je subjekt, který zpracovává osobní údaje a určuje účel a prostředky jejich zpracování. digitWin je provozovatelem osobních údajů.

Zprostředkovatel je osoba, která zpracovává osobní údaje pro správce, na základě jeho pověření. Někteří dodavatelé digitWin jsou zprostředkovateli, kteří zpracovávají osobní údaje dotčených osob jeho jménem, ​​např. vedení účetnictví, poskytování programátorských, školících a poradenských služeb.

Dotčená osoba je fyzická osoba, které se osobní údaje týkají, resp. jejíž osobní údaje se zpracovávají. Dotčenými osobami jsou např. klienti a dodavatelé provozovatele.

Informační systém je jakýkoliv uspořádaný soubor osobních údajů zpracovávaných podle určitých kritérií na vymezený účel, např. webová stránka, smlouvy s dodavateli, smlouvy s klienty a pod.

Profilování je jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů, které sestává z použití těchto osobních údajů k vyhodnocení určitých osobních aspektů týkajících se fyzické osoby, především analýzy nebo předvídání aspektů dotčené osoby souvisejících s výkonností v práci, majetkovými poměry, zdravím , osobními preferencemi, zájmy, spolehlivostí, chováním, polohou nebo pohybem. Např. může jít o ověření bonity klienta pro účely poskytnutí hypotečního úvěru. Automatizované rozhodování včetně profilování digitWin neprovádí .

Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají v prohlížeči nebo mobilním zařízení během prohlížení webových stránek. digitWin používá funkční a analytické cookies : Funkční cookies jsou nutné na samotné fungování webové stránky www.digitwin-ce.com a jejich případný zákaz může značně ztížit nebo úplně zamezit prohlížení webových stránek , proto se od dotčené osoby nevyžaduje souhlas k jejich uložení a přistupování k nim. Tento druh cookies optimalizuje uživatelskou zkušenost a ukládá informace, jako jsou např. typ prohlížeče, jazyk, velikost písma a další nastavení zobrazování, a to i po opuštění webové stránky. Analytické cookies se využívají k analýze návštěvnosti webové stránky. Rovněž pomáhají porozumět zájmem návštěvníků webové stránky a jejich chování na webu. Analytické cookies digitWin používá jen se souhlasem návštěvníka webové stránky.

GDPR se rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů) .

Zákon o ochraně osobních údajů je zákon č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění.

III. Jaké osobní údaje, na jaký účel a jak dlouho jsou zpracovávány?

digitWin zpracovává osobní údaje klientů, dodavatelů a uživatelů webové stránky www.digitwin-ce.com. Podrobné informace o rozsahu zpracovávaných osobních údajů, účelech i lhůtách uchovávání, jsou dostupné v záznamech o zpracovatelských činnostech .

IV. Jak, kdy a od koho digitWin osobní údaje získává?

digitWin získává osobní údaje přímo od dotčených osob:

 • při uzavírání a plnění smlouvy;
 • pri vystavovaní účtovných dokladov;
 • vyplněním formulářů na webové stránce www.digitwin-ce.com;
 • prostřednictvím přímé elektronické Nebo telefonické komunikace;
 • návštěvou webové stránky www.digitwin-ce.com nebo LinkedIn;
 • při plnění zákonných povinností provozovatele (veřejné zakázky, agenda GDPR).

V. Jaká práva mají dotčené osoby?

digitWin klade důraz na respektování práv dotčených osob. Dotčené osoby mají tato práva:

Právo na informace

Každá dotčená osoba má právo na informace o zpracování jejích osobních údajů. Za tímto účelem jsou přijata vhodná opatření, aby tyto informace dotčeným osobám byly řádně poskytnuty. digitWin si plní informační povinnost prostřednictvím tohoto dokumentu, který bude trvale zveřejněn na www.digitwin-ce.com.

Právo na odvolání uděleného souhlasu

V případě, že dotčená osoba udělila souhlas se zpracováním svých osobních údajů, může jej kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracovávání vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním. Souhlas může udělit návštěvník webové stránky při analytických cookies, všechny ostatní zpracovatelské činnosti jsou prováděny na jiném právním základě, jako je smlouva, zákon nebo oprávněný zájem.

Právo na přístup k údajům

digitWin na žádost dotčené osoby vydá potvrzení o zpracování jejích osobních údajů, jakož i všechny informace, které jsou vyžadovány platnou legislativou.

Právo na opravu

Dotčená osoba má právo na zpracování správných a aktuálních údajů. digitWin provádí aktualizaci údajů na žádost dotčené osoby, případně po ověření těchto údajů v rámci komunikace s dotčenou osobu.

Právo na vymazání

Dotčená osoba může za určitých podmínek požádat o výmaz osobních údajů. digitWin této žádosti vyhoví, popřípadě informuje dotčenou osobu, proč údaje vymazat nemůže.

Právo na omezení zpracování

Dotčená osoba může za určitých podmínek požádat o omezení zpracování osobních údajů. digitWin této žádosti vyhoví, popřípadě informuje dotčenou osobu, proč zpracování jejích údajů omezit nemůže.

Právo na přenositelnost údajů

Práva na předávání osobních údajů k jinému provozovateli digitWin provede výlučně na žádost dotčené osoby.

Právo namítat

Dotčená osoba má za určitých okolností právo namítat proti zpracovávání jejích údajů.

Právo podat podnět nebo stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů

Dotčená osoba se může kdykoliv obrátit s podnětem, zda stížností ve věci zpracování osobních údajů na kontrolní orgán, a to na Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, se sídlem Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č .: +421/2/3231 3220, webové stránky https://dataprotection.gov.sk/uoou/

VI. Jak si mohou dotčené osoby svá práva u digitWin uplatnit?

Dotčená osoba může uplatnit svá práva písemně :

 • poštou na adresu provozovatele: digitWin, s.r.o., Nedbalova 12, Bratislava 811 01 nebo
 • emailem na adresu gdpr@digitwin-ce.com.

Žádost na uplatnění práv dotčených osob je dostupná ZDE.

digitWin každou žádost zaeviduje a podle pokynů klienta vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce . V této lhůtě informuje dotčenou osobu, která žádost podala, o opatřeních, která na základě její žádosti přijali. Uvedená lhůta může být v případě potřeby prodloužit o další dva měsíce přihlédnutím komplexnost žádosti a počet žádostí. O prodloužení lhůty provozovatel dotčenou osobu informuje do jednoho měsíce od podání žádosti spolu s odůvodněním zmeškání.

Oznámení o způsobu vyřízení žádosti se podává stejným způsobem, jakým byla žádost podána, pokud dotčená osoba nepožádá o jiný způsob.

digitWin vyřizuje žádosti dotčených osob bezplatně . Pokud je však žádost dotčené osoby zjevně neopodstatněná nebo opakovaná, může digitWin za její vybavení žádat:

 • přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady;
 • odmítnout jednat.

VII. Kdo může mít přístup k osobním údajům?

K osobním údajům zpracovávaným provozovatelem digitWin mohou mít i bez jejího souhlasu přístup poskytovatelé:

 • vedení účetnictví;
 • programátorských, poradenských, prezentačních a školících služeb;
 • hostingu webové stránky;
 • orgány veřejné moci;
 • orgány činné v trestním řízení.

VIII. Jako jsou osobní údaje u digitWin chráněny?

digitWin důsledně zabezpečuje ochranu osobních údajů. Za tímto účelem přijala odpovídající technické, organizační a bezpečnostní opatření zohledňující hrozící riziko, povahu zpracování, nejnovější poznatky a náklady na přijetí těchto opatření.

digitWin chrání osobní údaje vhodnými a dostupnými prostředky před zneužitím. Přitom především uchovává osobní údaje v prostorách, na místech, v prostředí nebo v systému, do kterého má přístup omezený, předem stanovený a v každém okamžiku kontrolovaný okruh osob.

digitWin jednou za rok vykoná vyhodnocení postupů při nakládání a zpracování osobních údajů. O vyhodnocení se sepíše stručný záznam, tzv. zpráva z vyhodnocení. Pokud se zjistí, že některé postupy jsou zastaralé, zbytečné nebo se neosvědčily, provede neprodleně nápravu.

digitWin jednou za rok vykoná vyhodnocení postupů při nakládání a spracovávanídigitWin ihned řeší každý bezpečnostní incident týkající se osobních údajů. V případě, že je pravděpodobné, že incident bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, vždy o tom informuje dotčenou osobu a oznámí jí, jaká opatření přijal na nápravu. O každém incidentu se sepíše záznam. O každém závažném incidentu digitWin informuje Úřad pro ochranu osobních údajů ČR. osobních údajů. O vyhodnocení se sepíše stručný záznam, tzv. zpráva z vyhodnocení. Pokud se zjistí, že některé postupy jsou zastaralé, zbytečné nebo se neosvědčily, provede neprodleně nápravu.

IX. aktuálnost dokumentu

Tento dokument je aktuální ke dni 01.05.2021.

Vlastníkem dokumentu je digitWin a minimálně jednou ročně prověřuje jeho platnost a aktuálnost.