OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky pro prodej produktů a služeb prostřednictvím e-shopu umístěného na internetové adrese www.digitwin-ce.com.

I. Úvodní ustanovení

I.I Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) obchodní společnosti digitWin, s.r.o., se sídlem: Nedbalova 12, Bratislava – městská část Staré Město, 811 01, IČO: 47 076 950, DIČ : 2023750872, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sro, vložka č.: 88474/B (dále jen „Poskytovatel“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklá v souvislosti nebo na základě smlouvy (dále jen „Smlouva“) uzavřené mezi Poskytovatelem a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „Objednatel“), jejímž předmětem je poskytování jakýchkoli služeb Poskytovatelem .
Kontaktní e-mail na Poskytovatele: info@digitwin-ce.com
Telefonický kontakt na Poskytovatele: +421 905 703 883
Kompletní fakturační údaje Poskytovatele – digitWin, s.r.o.:

Nedbalova 12, Bratislava – mestská časť Staré Mesto, 811 01
IČO: 47 076 950
DIČ: 2023750872
IČ DPH: SK2023750872

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, Oddíl: Sa, Vložka číslo: 88474/B, dne 06.04.2013.

I.II. Odlišná ujednání v uzavřené Smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto VOP.

I.III. Ustanovenými OP nejsou dotčena práva na ochranu spotřebitele.

I.IV. Tyto OP se vztahují na školení, která se konají na území Slovenské republiky nebo v online podobě.

I.V. Znění obchodních podmínek může Poskytovatel měnit a/nebo doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti, které vznikly během doby účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

I.VI. Smluvní vztahy se řídí právním řádem Slovenské republiky a případné spory budou řešeny před všeobecnými soudy v Slovenské republice.

II. Uzavření smlouvy

II.I. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam produktů a služeb nabízených Poskytovatelem k prodeji, a to včetně uvedení ceny jednotlivých nabízených produktů a služeb. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Nabídka a ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Poskytovatele uzavřít Smlouvu za individuálně dohodnutých podmínek.

II.II. Smlouva se uzavírá v podobě objednávky – přihlášky jsou přijímány e-mailem nebo prostřednictvím e-shopu na webových stránkách Poskytovatele. Přihlášky zaslané e-mailem nebo vytvořené formou objednávky přes e-shop Poskytovatele se považují za závazné. Zařazení všech přihlášených je prováděno podle pořadí došlých objednávek (přihlášek). Zasláním objednávky (přihlášky) Objednatel potvrzuje, že byl s VOP seznámen.

II.III. Před zasláním objednávky Poskytovateli je Objednateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Objednatel vložil. Údaje uvedené v objednávce jsou Poskytovatelem považovány za správné. Poskytovatel neprodleně po obdržení objednávky Objednateli obdržení objednávky potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Objednatele uvedenou v objednávce.

II.IV. Poskytovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky požádat Objednatele o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

II.V. Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Objednavatelem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), které Poskytovatel zašle Objednavateli elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Objednavatele uvedenou v objednávce.

II.VI. Objednatel bere na vědomí, že Poskytovatel není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které v minulosti podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

II.VII. Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků při uzavírání kupní smlouvy na dálku. Náklady Objednatele spojené s použitím komunikačních prostředků v souvislosti s uzavíráním kupní smlouvy na dálku (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory, atd.) si Objednatel hradí sám.

II.VIII. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu v termínech v kalendáři akcií.

II.IX. Poskytovatel si vyhrazuje právo nepřijmout objednávku (přihlášku) na školení, které je zcela naplněno; v tomto případě bude zájemci nabídnut náhradní termín.

II.X. Po přijetí objednávky (přihlášky) odešle Poskytovatel každému nahlášenému účastníkovi pozvánku na školení, případně potvrzení o přijetí objednávky (přihlášky) a registraci účastníka na požadované školení. Objednateli je zároveň zaslána proforma faktura, pokud již dříve nebylo dohodnuto jinak. Smlouva je uzavřena odesláním potvrzení o přijetí objednávky (přihlášky); toto potvrzení může být nahrazeno pozvánkou.

III. Cena školení

III.I. Ceny školení jsou uvedeny na webových stránkách Poskytovatele.

III.II. Ceny jsou uvedeny v měně EUR v částce bez DPH.

III.III. Nerozlučnou a nedílnou součástí ceny školení jsou studijní materiály a osvědčení o absolvování kurzu.

IV. Platební podmínky a daňové doklady

IV.I. Pokud z uzavřené Smlouvy nevyplývá něco jiného, ​​je účast na školení podmíněna úhradou proforma faktury tak, aby byla příslušná částka poukázána na účet Poskytovatele uvedeného na proforma faktuře.

IV.II. Po připsání platby na účet Poskytovatele bude vystaven a zaslán daňový doklad. Další daňový doklad již nebude vystavován.

IV.III. Neuhrazení proforma faktury není považováno za řádné zrušení objednávky (přihlášky) na školení.

IV.IV. Při úhradě školení převodem je Objednatel povinen uvádět jako variabilní symbol číslo proforma faktury nebo faktury.

IV.V. Úhrada faktur ze strany Objednatele musí proběhnout nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne doručení faktury Objednateli, pokud ve faktuře není uveden jiný termín splatnosti.

IV.VI. V případě prodlení Objednatele se zaplacením ceny nebo její části vzniká Poskytovateli nárok na zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % denně z dlužné částky za každý den prodlení.

IV.VII. Náklady související s účastí na školeních (cestovné, ubytování, ušlý zisk atd.) nese Objednavatel. V případě, pokud je účastníky požadováno zajištění dopravy a ubytování, nebo jiných doplňkových služeb, Poskytovatel může tyto doplňkové služby zajistit výlučně na základě samostatné, zvláště uzavřené smlouvy. Poskytnutí doplňkových služeb nemá vliv na uzavřenou Smlouvu.

V. Storno podmínky a změna termínu kurzu

V.I. Závazné objednávky na školení musí být doručeny nejpozději 3 týdny před zahájením objednaného školení. Taková objednávka se považuje za závaznou. V případě, že je závazná objednávka doručena v intervalu menším než 3 týdny před zahájením školení, je nezbytné požádat digitWin o potvrzení, že bude školení v daném termínu realizováno prostřednictvím emailu web@digitwin-ce.com. Pokud se školení v daném termínu realizovat nebude, zákazníkovi se závaznou objednávkou budou nabídnuty náhradní termíny dalších plánovaných školení.

V.II. Poskytovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že Objednatel nezaplatí cenu nebo její část ve lhůtě dle bodu IV.V, a to až do konání školení. Poskytovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit zasláním oznámení o odstoupení Objednateli elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Objednatele uvedenou v objednávce. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem odeslání oznámení o odstoupení Objednateli elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Objednatele uvedenou v objednávce.

V.III. Objednatel bere na vědomí, že pokud vzniknou s odstoupením od smlouvy Poskytovateli náklady, má Poskytovatel nárok na úhradu těchto nákladů a/nebo náhrady škody. Poskytovatel je oprávněn tyto náklady jednostranně započítat proti nároku Objednatele na vrácení již zaplacené kupní ceny. Poskytovatel je rovněž oprávněn proti nároku Objednatele na vrácení ceny jednostranně započítat nároky na úroky z prodlení podle těchto obchodních podmínek.

V.IV. Bezplatné zrušení objednávky (přihlášky) na školení (storno) nebo změnu termínu konání školení přijímá Poskytovatel e-mailem (info@digitwin-ce.com) viac ako 5 pracovných dní (najneskôr šiesty pracovný deň do 15:30) pred začiatkom školenia.

V.V. Při pozdějším zrušení objednávky (přihlášky) na školení jsou účtovány storno poplatky ve výši 100% ceny školení včetně DPH. Účastník školení jej však může absolvovat v náhradním termínu.

V.VI. Absence (i dočasná) na objednaných a/nebo již zaplacených školeních nezakládá nárok na vrácení úhrady a/nebo částečné úhrady a/nebo zánik nároku na zaplacení ceny za školení ani nárok na poskytnutí následné slevy, nebo na poskytnutí náhradního termínu školení.

V.VII. Poskytovatel má právo přesunout datum konání školení z důvodu, který nemůže ovlivnit (přerušení dodávky proudu, náhlé onemocnění lektora atd.). V případě, že účastníkovi nebude náhradní termín vyhovovat, bude mu vystaven dobropis a zaplacená cena vrácena do 14 dnů.

V.VIII. V případě zásahu vyšší moci spočívající v uzavření kanceláří nebo její nepřístupnosti, nařízené karanténě lektora, omezení v cestování mezi zeměmi a pod. budou prezenční školení poskytována on-line formou.

V.IX. Poskytovatel si rovněž vyhrazuje právo neuskutečnit plánované školení, pokud se ani 5 pracovních dnů před začátkem školení závazně nepřihlásilo více než 5 uchazečů. V tomto případě bude již přihlášeným účastníkům nabídnut nový termín.

VI. Ochrana autorských práv

VI.I. Objednatel bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií) jsou chráněny autorským právem. Objednatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně používat programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

VI.II. Objednatel není oprávněn při používání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu lze používat pouze v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků Poskytovatele, a který je v souladu s jeho určením.

VI.III. Objednatel bere na vědomí, že Poskytovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku použití webové stránky v rozporu s jejím určením.

VI.IV. Je výslovně zakázáno pořizovat jakékoli audio a/nebo video nahrávky školení. Při porušení tohoto zákazu může být účast Objednatele na školení ukončena bez náhrady účastnického poplatku (ceny objednávky včetně DPH).

VI.V. Je výslovně zakázáno používat bez předchozího souhlasu Poskytovatele jakékoli logo nebo obrázky z webu Poskytovatele nebo z obchodních nabídek. Za každé jednotlivé použití loga nebo obrázku Poskytovatele je Objednatel povinen zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, která je splatná do 14 dnů od jejího uplatnění u Objednatele ze strany Poskytovatele, přičemž právo na náhradu škody nebo jiné újmy zůstává uplatněním a úhradou smluvní pokuty nedotčené.

VII. Závěrečná ustanovení

VII.I. Právní vztahy touto Smlouvou neupravené se řídí ustanoveními právního řádu České republiky.

VII.II. Kontaktní údaje Poskytovatele jsou uvedeny na webovém rozhraní obchodu.

VIII. Aktuálnost dokumentu

VIII.I. Tento dokument je aktuální ke dni 01.05.2021.

VIII.II. Vlastníkem dokumentu je digitWin a minimálně jednou za rok prověřuje jeho platnost a aktuálnost.