enterprise studi and horizzon

BiZZdesign release novinkyvol. 7

Doba čítania: 3 min.
Publikum: používateľ nástroja BiZZdesign

Nový článok zo série o novinkách v BiZZdesign Vám ponúka prehľad novo pridanej funkcionality a popis odstránených chýb v najnovšom vydaní BiZZdesign.

Najnovšia verzia BiZZdesign nesie označenie 4 a jej posledné vydanie vyšlo 24. september 2021. Cloudové riešenia sú upgradované automaticky po zverejnení novej verzie/vydania. On-premise riešenia však aktualizujú zákazníci na základe vlastného uváženia. Rýchly a vždy aktuálny popis noviniek nájdete na nasledujúcom odkaze: Latest release.

Novinky verzie 4 z dňa 24.09.2021

  1. Zdieľanie obsahu prostredníctvom priamej adresy URL
  2. Dátum poslednej aktivity dostupný na stránke používateľa
  3. Osobné úložisko nie je ovplyvnené pri zmene prihlasovacieho mena používateľa
  4. Dodatočné bezpečnostné opatrenie pre nečinnosť používateľov v HoriZZon
  5. Zobrazenie dátumu vo formátovaní jazyka aplikácie
  6. Zlepšená stránka s pozvánkami pre používateľov a skupiny
1. Zdieľanie obsahu prostredníctvom priamej adresy URL

Funkcia pre zdieľanie obsahu v portáli HoriZZon má odteraz možnosť pre zdieľanie prostredníctvom priameho odkazu. Táto možnosť je vhodná na vkladanie zobrazení do Confluence pomocou makra Iframe, ale môže byť použitá aj na iných platformách, kde je požadované vkladanie prostredníctvom priameho odkazu, napríklad Microsoft Teams. Ak chcete zdieľať zobrazenie prostredníctvom priameho odkazu, použite možnosť Embed URL.

HoriZZon – zdieľanie obsahu prostredníctvom priameho odkazu.
2. Dátum poslednej aktivity dostupný na stránke používateľa

Po novom je dátum poslednej aktivity používateľa dostupný okrem stránky prehľadu používateľov a exportu používateľov aj na individuálnej stránke používateľa.

HoriZZon – dátum poslednej aktivity používateľa na stránke používateľa.
3. Osobné úložisko nie je ovplyvnené pri zmene prihlasovacieho mena používateľa

Po zmene prihlasovacieho mena používateľa (emailová adresa alebo meno Windows účtu) už nebude používateľ ovplyvnený stratou prístupu k osobnému úložisku.

4. Dodatočné bezpečnostné opatrenie pre nečinnosť používateľov v HoriZZon

Odteraz, ak bude používateľ neaktívny počas HoriZZon relácie, ale ponechá okno webového prehliadača aktívne s otvoreným HoriZZon, zobrazí sa správa, či sa chce používateľ odhlásiť alebo pokračovať. Relácia bude ukončená a používateľ bude automaticky odhlásený. Ak používateľ neodpovie na správu, bude rovnako automaticky odhlásený.

HoriZZon – bezpečnostné opatrenie pri nečinnosti používateľa.
5. Zobrazenie dátumu vo formátovaní jazyka aplikácie

Po novom sa dátumy zobrazujú v portáli HoriZZon vo formáte aktuálne nastaveného jazyka aplikácie. Doposiaľ bolo vždy aplikované formátovanie anglického jazyka.

HoriZZon – formátovanie dátumu podľa jazyka aplikácie.
6. Zlepšená stránka s pozvánkami pre používateľov a skupiny

Stránka pre pozvanie používateľov v portáli HoriZZon a modelovacom prostredí Enterprise Studio bola zlepšená, aby presnejšie reflektovala používateľov, ktorí môžu byť pozvaní.

HoriZZon – vylepšená stránka pre pozvanie používateľov.

Výber z odstránených bugov vo verzii 4 z dňa 24.09.2021

TP-10670 – HoriZZon

Niektoré ikonky modelov neboli správne vykreslené v portáli HoriZZon.

TP-12404 – HoriZZon

Formát dátumu v exporte používateľov do CSV nebol čitateľný pre iné aplikácie (nastala zmena na ISO 8601 štandard).

TP-12405 – HoriZZon

Vyhľadávanie v portáli HoriZZon s využitím jedného zo znakov \  +  ,  !  (  )  :  ^  [  ]  \“  {  }  ~  / končilo chybou.

TP-12094 – HoriZZon

Dashboardy s filtrom pre časovú dimenziu zobrazovali chybu.

TP-12422 – Enterprise Portfolio Management

Obnova grafov Portolio Management mohlo niekedy ústiť do chyby „does not evaluate to an object“.

TP-7726 – BPMN

Vytvorenie Data association alebo Compensation association vzťahu cez Create pane nefungovalo.

autor Jozef Melicherčík