Bizzdesign release novinky – vol. 17

Doba čítania: 3 min.
Publikum: používateľ nástroja Bizzdesign

Pokračovanie série článkov o novinkách v Bizzdesign Vám ponúka prehľad novo pridanej funkcionality a odstránených bugov v produktoch Bizzdesign, ktoré okrem iného zahŕňa aj vytváranie objektov v portáli Horizzon.

Najnovšia verzia Bizzdesign nesie označenie 4 a jej posledné vydanie vyšlo 8. septembra 2022. Cloudové riešenia sú upgradované automaticky po zverejnení novej verzie/vydania. On-premise riešenia však aktualizujú zákazníci na základe vlastného uváženia. Rýchly a vždy aktuálny popis noviniek nájdete na nasledujúcom odkaze: Latest release.

Novinky verzie 4 z dňa 08.09.2022

 1. Správa modelov v aplikácii Horizzon
 2. Vytváranie objektov v aplikácii Horizzon
 3. Premiestnenie zadávania údajov o objektoch
 4. Rozšírený Horizzon audit log
 5. Premiestnenie zdieľania modelového balíka a projektu v aplikácii Enterprise Studio
1. Správa modelov v aplikácii Horizzon

Používatelia s rolou Lead Designer si teraz môžu prezerať modely modelového balíka v aplikácii Horizzon. Zobrazujú sa modely vytvorené v Enterprise Studio a všetky modely vytvorené prostredníctvom Bizzdesign Open API („Collections“). Okrem toho môžu teraz používatelias rolou Lead Designer v aplikácii Horizzon aj manuálne vytvárať a spravovať modely. Tieto modely Horizzonu možno použiť pre nové funkcie prispievania dát.

Modely Horizzon sú prístupné prostredníctvom položky Models (Modely) v bočnom menu na stránke modelového balíka. Ako každá iná stránka so zoznamom v aplikácii Horizzon, aj táto stránka má funkciu vyhľadávania a modely možno triediť.

Viac informácií nájdete v online dokumentácii v časti Managing models in Horizzon.

Horizzon – správa modelov
2. Vytváranie objektov v aplikácii Horizzon

Novým prírastkom k funkciám prispievania dát je vytváranie objektov v aplikácii Horizzon. Používatelia s rolou Contributor môžu teraz vytvárať objekty v aplikácii Horizzon. Contributor používatelia s malými znalosťami modelovania môžu jednoducho prispievať k obsahu modelu ArchiMate® vytváraním objektov špecifických typov, ktoré Lead Designeri vopred definujú prostredníctvom konvencií. Konvencie určujú typy objektov, ktoré môžu Contributori vytvárať, a či ich môžu prepojiť s inými objektmi. Objektové politiky (Object policies) nastavené Lead Designerom určujú, ktorí Contributori budú povolenými editormi týchto objektov, podobne ako to robia dátové politiky (Data policies) pre editáciu dátových blokov.

Horizzon – konvencie a politika pre vytváranie objektov

Po nastavení konvencií a Object policies môžu Contributori začať vytvárať objekty. Tieto objekty budú vytvorené v modeloch spravovaných v systéme Horizzon (pozri „Správa modelov v aplikácii Horizzon“ vyššie). Modely Horizzon budú používateľom k dispozícii v prehľade modelov (Models) na ich domovskej stránke.

Prehľad objektov (Objects) na domovskej stránke je teraz hlavnou položkou na úpravu dátových blokov objektov.

Viac informácii nájdete v online dokumentácii v časti Data contribution in Horizzon.

Horizzon – vytváranie objektov
3. Premiestnenie zadávania údajov o objektoch

Kvôli novým funkciám prispievania údajov sa editácia dátových blokov spolu s Data policies presunula na iné miesto v aplikácii Horizzon. Predtým sa na vyhradenej stránke na vkladanie údajov zobrazovali všetky dátové bloky, ktoré sa nachádzali na úrovni modelového balíka. Teraz sa editácia dátových blokov nachádza na karte Data na stránke Contribute modelu v rámci modelového balíka. Používatelia Contributor majú prístup k objektom prostredníctvom prehľadu objektov na svojej domovskej stránke.

Horizzon – zadávanie údajov (pôvodný stav)
Horizzon – zadávanie údajov (nový stav)
Horizzon – prístup k zadávaniu údajov z domovnskej stránky

Modely, v ktorých sa nachádzajú dátové bloky, si môžete pozrieť aj v prehľade modelov na domovskej stránke. Otvorením modelu sa používateľ dostane aj k objektom s dátovými blokmi.

4. Rozšírený Horizzon audit log

V nadväznosti na nové funkcie prispievania údajov bol Horizzon audit log rozšírený o údaje týkajúce sa týchto funkcií. V denníku auditu sa teraz zaznamenávajú nasledovné akcie vykonané používateľmi Contributor a Lead Designer:

Contributor:

 • Vytvorenie objektu
 • Aktualizácia vzťahov pre objekt
 • Aktualizácia názvu objektu
 • Odstránenie objektu

Lead Designer:

 • Aktivácia (vytvorenie) konvencie
 • Deaktivácia (odstránenie) konvencie
 • Vytvorenie pravidla konvencie
 • Aktualizácia pravidla konvencie
 • Odstránenie pravidla konvencie
 • Vytvorenie object policy
 • Aktualizácia object policy
 • Odstránenie object policy
Horizzon – audit log
5. Premiestnenie zdieľania modelového balíka a projektu v aplikácii Enterprise Studio

Na zlepšenie výkonu boli vykonané zmeny v synchronizačných činnostiach Activity Console. Z tohto dôvodu bolo vykonaných niekoľko zmien v Backstage zobrazení aplikácie Enterprise Studio na správu modelových balíkov a projektov.

Na karte Manage Package (Spravovať balík) a Manage Project (Spravovať projekt) sa položka Share (Zdieľať) na pozývanie používateľov už nenachádza na prvom mieste v ponuke. Tieto zmeny nemajú vplyv na spôsob fungovania funkcií.

Enterprise Studio – správa modelových balíkov a projektov

End-of-support a end-of-life oznámenia

Active Directory: Od októbra 2023 prestane spoločnosť Bizzdesign podporovať službu Active Directory ako identity provider-a pre synchronizáciu a autentifikáciu používateľov v Bizzdesign Horizzon. Odvtedy bude možné pre Horizzon používať len Azure Active Directory alebo identity provider-a založeného na SAML. Ďalšie informácie nájdete v online dokumentácii v časti End-of-support and end-of-life announcements

Výber z odstránených bugov vo verzii 4 z dňa 08.09.2022

TP-13535 – Data integration

Použitie Bizzdesign Open API na vytvorenie definície dátového bloku bez uvedenia typov objektov, ktorým má byť priradený, by vyvolalo internú chybu servera. Teraz sa zobrazí správne upozornenie.

TP-13704 – Data integration

Pri úprave poľa dátového bloku typu text v aplikácii Horizzon nebolo možné použiť tlačidlá Vložiť odkaz a Nadpisy; po kliknutí na ne sa pole ukončilo v režime úprav.

TP-12715 – Team platform

Activity Console nedokázala pri pridávaní repozitára spracovať znaky iné ako ASCII.

autor Kristína Šašinková