Bizzdesign release novinky – vol. 16

Doba čítania: 3 min.
Publikum: používateľ nástroja Bizzdesign

Pokračovanie série článkov o novinkách v Bizzdesign Vám ponúka prehľad novo pridanej funkcionality a odstránených bugov v produktoch Bizzdesign, ktoré okrem iného zahŕňa aj pridanie vzťahu typu serving na pohľad Capability map.

Najnovšia verzia Bizzdesign nesie označenie 4 a jej posledné vydanie vyšlo 29. augusta 2022. Cloudové riešenia sú upgradované automaticky po zverejnení novej verzie/vydania. On-premise riešenia však aktualizujú zákazníci na základe vlastného uváženia. Rýchly a vždy aktuálny popis noviniek nájdete na nasledujúcom odkaze: Latest release.

Novinky verzie 4 z dňa 29.08.2022

  1. Zdieľanie pohľadov s aktívnym Highlight view
  2. Týždenný e-mail so súhrnom úloh
  3. Identifikátor e-mailovej adresy používateľa
  4. Vylepšenia výkonu funkcie Navigator
  5. Pridanie vzťahu serving na Capability map view
  6. Zmena názvov na domovskej stránke a Data Tasks stránke
  7. Vylepšenia Check and Repair
  8. Bizzdesign Open API už nie je beta
1. Zdieľanie pohľadov s aktívnym Highlight view

Okrem zdieľania pohľadov Horizzon s aktívnym viewpointom, ako je napríklad color view alebo table view, je teraz možné zdieľať aj highlight view. Highlight view možno aktivovať len v color view na základe atribútu alebo metriky, nie na základe koncového bodu cesty v prieskumníkovi vzťahov objektov.

Horizzon – zdieľanie pohľadu s aktívnym highlight view
2. Týždenný e-mail so súhrnom úloh

Horizzon teraz automaticky zasiela e-mail s týždenným súhrnom úloh používateľom, ktorí majú otvorené úlohy s údajmi, ktoré čakajú na splnenie. E-mail sa odosiela každý pondelok. Kliknutím na odkaz „My tasks“ sa používateľ dostane na svoju stránku My tasks v aplikácii Horizzon.

Horizzon – týždenný e-mail so súhrnom úloh

Používateľ sa môže odhlásiť z odberu tohto týždenného prehľadu prostredníctvom odkazu v e-maile. Používateľa to odošle na stránku s jeho správou profilu, kde môže zrušiť zaškrtnutie políčka pre prijímanie týždenného súhrnu úloh. Túto možnosť je možné kedykoľvek povoliť.

Horizzon – nastavenie súhrnného e-mailu

Viac informácií nájdete v online dokumentácii – Working on data tasks for updating data block values.

3. Identifikátor e-mailovej adresy používateľa

Pri používaní identity provider-a SAML 2.0 na overovanie a poskytovanie používateľov v aplikácii Horizzon sa teraz v informáciách Modified by v zobrazení Horizzon namiesto používateľského mena zobrazuje e-mailová adresa používateľa, aby sa zabezpečila jedinečná identifikácia používateľa (keďže používateľské mená to nie vždy umožňujú).

Horizzon – zobrazenie e-mailovej adresy používateľa
4. Vylepšenia výkonu funkcie Navigator

Bolo vykonaných niekoľko vylepšení výkonu funkcie Navigator, čo je obzvlášť efektívne pri modelových balíkoch s mnohými pohľadmi. Jedno z viditeľných vylepšení zahŕňa pridanie možnosti Show containing views (zobraziť obsahujúce pohľady). Predtým sa pri použití funkcie Navigator automaticky zahrnuli obsahujúce pohľady objektov a vzťahov. Pomocou novej možnosti to možno vypnúť. Nezobrazovanie obsahujúcich pohľadov funkciou Navigator prospieva výkonu, najmä ak model obsahuje veľa pohľadov.

Enterprise Studio – Navigator
5. Pridanie vzťahu serving na Capability map view

Na pohľade Capability map je teraz možné kresliť vzťahy typu serving (slúžiť), čo je v súlade so špecifikáciou ArchiMate®, ktorá umožňuje vzťahy typu serving medzi strategickými  elementami.

Enterprise Studio – vzťah serving na Capability map view
6. Zmena názvov na domovskej stránkea Data Tasksstránke

V záujme zosúladenia terminológie používanej v systéme Horizzon bolo na stránke s prehľadom Data Tasks a na domovskej stránke systému Horizzon vykonaných niekoľko zmien názvov. Stránka s Data Tasks a sekcie na domovskej stránke sú k dispozícii len pre používateľov Contributor.

Doterajšia Data Tasks stránka sa teraz nazýva My Tasks. Na domovskej stránke sa bývalé sekcie Objects (Objekty) a Views (Pohľady) teraz nazývajú Contribute (Prispievať) a Browse (Prehľadávať). Okrem toho je teraz sekcia Browse predvolenou sekciou, ktorá sa zobrazí po prihlásení do aplikácie Horizzon. Predtým to bola sekcia Objects.

Horizzon – Homepage a Data Tasks page
7. Vylepšenia Check and Repair

Funkcia Check and Repair teraz rozpozná a odstráni aj poškodené odkazy na vzťahy.

8. Bizzdesign Open API už nie je beta

Bizzdesign Open API je mimo beta verzie. Teraz je vydaná verzia 1.0.0. V novej verzii obsahujú operácie v špecifikácii príklady. Kvôli týmto doplnkom sa špecifikácia Open API presunula z verzie Swagger 2 (súbor JSON) na verziu 3 (súbor YAML).

Horizzon – Open API

Viac informácií nájdete v online dokumentácii – Bizzdesign Open API.

End-of-support a end-of-life oznámenia

Reporty a tlač: Zastaraný formát súboru EMF vo funkcii Create poster v aplikácii Enterprise Studio bol odstránený. Odteraz sú na vytvorenie plagátu k dispozícii formáty PDF a SVG.

Výber z odstránených bugov vo verzii 4 z dňa 29.08.2022

TP-13688 – Data integration

Zoznam atribútov v okne výberu atribútov na generovanie viewpointov, ako sú color view, obsahoval duplicitný názov atribútu s názvom „name“, takže nebolo jasné, ktorý z nich sa má použiť na generovanie pohľadu. Na opravu tohto problému bolo zmenených niekoľko názvov atribútov objektov:

Enterprise Studio – premenované atribúty
TP-13674 – Horizzon

Pripínanie (ukladanie) vygenerovaných color views na základe vzťahov a prispôsobenie farieb nefungovalo správne.

TP-13628, TP-13629 – General

Boli vykonané opravy potenciálnych zraniteľností týkajúce sa knižnice, ktorú používajú programy Inkscape™ (Create poster to PDF) a GraphViz (Auto layout ArchiMate model). Upozorňujeme, že tento problém sa týka len lokálneho riešenia, cloudového riešenia sa netýka (Enterprise Studio Online). Aplikácia tretej strany Inkscape už nebude súčasťou inštalačného balíka Enterprise Studio.

V dôsledku odstránenia aplikácie Inkscape už nebude vytváranie plagátov (Create poster) vo formáte PDF v aplikácii Enterprise Studio predvolene dostupné, k dispozícii sú však možnosti, ktoré umožňujú vytváranie plagátov (Create posters) vo formáte PDF. Ďalšie informácie nájdete v online dokumentácii – Enabling the creation of PDF posters in your local Enterprise Studio.

TP-13343 – Horizzon

Pri prechode zo Site založenej na projekte na jej zdrojový modelový balík sa zobrazovala nesprávna stránka.

TP-13343 – Modeling

Niektoré vlastnosti pohľadu Strategy on a Page, ktoré mali byť skryté, boli neúmyselne viditeľné.

TP-13549 – Scripting

Niektoré vstavané funkcie skriptu neboli pri spustení skriptu k dispozícii, čo spôsobovalo, že skriptované grafy sa správne vykresľovali v aplikácii Enterprise Studio, ale nie v aplikácii Horizzon.

TP-12763 – Horizzon

Ak sa v Horizzon používajú špeciálne znaky, napríklad &, a tiež znaky používané v iných jazykoch ako angličtina, napríklad é alebo ö, tieto znaky sa v oknách správ v jazyku Horizzon nezobrazovali správne.

TP-13335 – Horizzon

Filtrovanie v prieskumníkovi vzťahov objektov na paneli Properties pohľadu už nefungovalo.

TP-12348 – Team Platform

Pri pridávaní úložiska do aplikácie Enterprise Studio sa vždy spustil webový prehliadač Internet Explorer® bez ohľadu na predvolené nastavenia prehliadača nakonfigurované v systéme, čo mohlo spôsobovať problémy s prihlasovaním. Odteraz sa používa predvolený nakonfigurovaný prehliadač.

autor Kristína Šašinková