enterprise studi and horizzon

BiZZdesign release novinkyvol. 4

Doba čítania: 3 min.
Publikum: používateľ nástroja BiZZdesign

V dnešnom pokračovaní série článkov o novinkách v BiZZdesign sa pozrieme na niekoľko zaujímavých vylepšení. Nedovolí mi však nespomenúť, že sa teším na to, kedy Vám budem môcť predstaviť nadupané novinky a funkcionality, ktoré obsahuje BiZZdesign roadmapa. Pevne verím, že už čoskoro sa dostanú na svetlo sveta.

Najnovšia verzia BiZZdesign nesie označenie 4 a jej posledné vydanie vyšlo 07. júna 2021. Cloudové riešenia sú upgradované automaticky po zverejnení novej verzie/vydania. On-premise riešenia však aktualizujú zákazníci na základe vlastného uváženia. Rýchly a vždy aktuálny popis noviniek nájdete na nasledujúcom odkaze: Latest release.

Novinky verzie 4 z dňa 07.06.2021

 1. Premiestnenie Principles view
 2. Vybrané základné atribúty označené za zastarané
 3. Dostupný Markdown pre texty v Data Blocks
 4. Priama navigácia medzi rozhodovacími tabuľkami DMN v HoriZZon
 5. Konfigurácia usporiadania pri automatickom rozložení konceptov na pohľade
 6. Data Policies dostupné aj pre pohľady a diagramy
1. Premiestnenie Principles view

Principles view sa premiestnil na inú pozíciu v rámci menu, aktuálne sa nachádza v ArchiMate > Motivation (menu pre vytváranie nových pohľadov v Model Browser). Predchádzajúce umiestnenie bolo menu ArchiMate > Implementation and Migration.

2. Vybrané základné atribúty označené za zastarané

Niekoľko zo základných atribútov pre ArchiMate objekty bolo označených za zastarané, a teda nebudú ďalej dostupné. Konkrétne sa jedná o atribúty:

 • relatedGoals
 • relatedPrinciples
 • relatedGuidelines
 • related_deliverables
 • related_programs
 • objrepl (replication)
 • objrepls (replication number)

V rámci objektov Goal, Principle a Guideline boli za zastarané označené atribúty:

 • relSource
 • relOwner
 • relStatus

V prípade, že ste niektorý z vyššie uvedených atribútov používali, kontaktuje digitWin podporu, ktorá Vám pomôže s migráciou na iné atribúty.

3. Dostupný Markdown pre texty v Data Blocks

Data Blocks v HoriZZon po novom podporujú aj nový dátový typ text. Tento dátový typ podporuje editovanie vo formáte Markdown, pričom dátový typ je možné definovať v Data Block definition a následne s ním pracovať v portáli HoriZZon.

Enterprise Studio – Data Block definition a jeho úprava v HoriZZon
4. Priama navigácia medzi rozhodovacími tabuľkami DMN v HoriZZon

V portáli HoriZZon je možné sa po novom navigovať z Decision konceptu v Decision model view priamo na jemu korešpondujúcu Decision table kliknutím na ikonku Decision table v koncepte.

HoriZZon – navigácia z Decision konceptu na Decision table
5. Konfigurácia usporiadania pri automatickom rozložení konceptov na pohľade

Zvyčajne pri využití funkcie automatického rozloženia typu Hierarchical layout na ArchiMate pohľade je rozloženie smerom zhora nadol. Po novom je možné využiť aj iný z hlavných spôsobov rozloženia cez nastavenie Tagged value prostredníctvom nižšie uvedeného skriptu. Posledný argument vo funkcii setTaggedValue označuje smer rozloženia, pričom možné hodnoty sú:

 • TB (základné nastavenie): zhora nadol
 • LR: zľava doprava
 • RL: sprava doľava
 • BT: zdola nahor
view = selection[1];
view.setTaggedValue("fullLayoutDirection", "LR");

Viac informácii nájdete v online dokumentácii: Configuring the layout direction for the automatic layout of ArchiMate views.

6. Data Policies dostupné aj pre pohľady a diagramy

Po novom je možné Data Policies a Data Entry využiť aj pri pohľadoch a diagramoch. Ak je v rámci Data Block definition mapovaný Data Block na nejaký pohľad alebo diagram, bude tento Data Block dostupný v portáli HoriZZon pri všetkých pohľadoch alebo diagramoch rovnaké typu.

HoriZZon – Data Block pre pohľad Application Behavior view

Výber z odstránených bugov vo verzii 4 z dňa 07.06.2021

TP-10709 – BPMN

Pri nastavovaní cyklu pre aktivitu volania v BPMN a tiež pri nastavovaní volaného prvku sú ovládacie prvky pre obe nastavenia umiestnené nad sebou, čím sa informácie o objekte pre používateľa stávajú neviditeľnými.

TP-11907 – Enterprise analytics

Graf sa mohol poškodiť po vymazaní metrík, ktoré boli v grafe použité.

TP-11953 – Enterprise analytics

Maticový graf nebol vždy vytvorený korektne v portáli HoriZZon, pričom obsah buniek sa posúval horizontálne alebo vertikálne zakrývajúc tak iné časti grafu.

TP-11989 – Metamodeler

Pri pridávaní hodnoty do vlastného atribútu objektu ArchiMate, ktorý odkazuje na objekt rovnakého typu (napríklad súvisiaca Business Function), sa zobrazí chybové hlásenie.

TP-11239 – Modeling

Generovanie pohľadu s využitím Lay out afterward nastavenia spôsobovalo chybu rozloženia.

TP-10862 – Scripting

V prípadoch, kedy sa v skripte volala metóda removedTaggedValue s viac ako 2 argumentami, Enterprise Studio spadlo.

TP-11936 – Scripting

Metóda findObject nie vždy našla objekt v modelovom balíku, aj keď objekt existoval.

TP-11835, TP-11974 – Team Platform

V niektorých prípadoch mohol Administrator vykonať odrazené XSS.

TP-10911 – Enterprise analytics

Bunky tabuľkových grafov obsahujúce viac textových riadkov (napríklad dokumentácia) sa v HoriZZon nezobrazovali správne, textové riadky sa prekrývali. Takéto grafy môžete obnoviť takto:

 1. V Enterprise Studio vyberte tabuľkový graf obsahujúci prekrývajúci sa text a potom kliknite na tlačidlo Reset size na okraji grafu. Urobte to pre každý ovplyvnený tabuľkový graf vo vašom modeli.
 2. Uložte zmeny (commit) a skontrolujte ich v portáli HoriZZon.
autor Jozef Melicherčík