enterprise studi and horizzon

BiZZdesign release novinkyvol. 3

Doba čítania: 5 min.
Publikum: používateľ nástroja BiZZdesign

Pokračovanie série BiZZdesign release novinky Vám prináša prehľad novo pridaných funkcionalít a vyriešených bugov. Od posledného článku ubehol síce len mesiac, avšak BiZZdesign nezaháľa a preto popíšem v tomto článku hneď 4 nové vydania.

Najnovšia verzia BiZZdesign nesie označenie 4 a jej posledné vydanie vyšlo 14. apríla 2021. Cloudové riešenia sú upgradované automaticky po zverejnení novej verzie/vydania. On-premise riešenia však aktualizujú zákazníci na základe vlastného uváženia. Rýchly a vždy aktuálny popis noviniek nájdete na nasledujúcom odkaze: Latest release.

Novinky verzie 4 z dňa 14.04.2021

 1. Pridanie populácie do Landscape map
 2. Vylepšené editovanie Data Blocks
 3. Priama úprava vzťahov a použitie populácie v matici
 4. Nové možnosti filtrovania v grafoch
 5. Definovanie grafických vlastností objektov cez profily v definícii Viewpoint
 6. Podpora vlastných ikoniek v definícii Viewpoint
 7. Ikonka AWS dostupná v Graphic Shapes
 8. Pridanie Value Stream konceptu medzi aktivity v BMC
 9. Zlepšené zápisi do logov
 10. Ukončenie podpory LeanCoach
 11. Ukončenie podpory importu/exportu ArchiMate cez CSV
1. Pridanie populácie do Landscape map

Landscape map po novom podporuje definovanie hierarchie populácie v X a Y osi, čo umožňuje zobraziť len vybrané prvky populácie, ktoré sú definované na určitej úrovni hierarchie. Kompletný postup pre definíciu populácie je k dispozícii v online dokumentácii: Using hierarchy in an ArchiMate Landscape map.

Enterprise Studio – Lanscape map hierarchia úrovní
2. Vylepšené editovanie Data Blocks

Za účelom zlepšenia a zefektívnenia práce s Data Blocks boli realizované zmeny popísané nižšie. Tieto zmeny sa týkajú Properties panelu ako aj stránky Data entry modelového balíku.

 • kliknutím priamo na Data Block je možné relizovať jeho úpravu
 • pomocou klávesy TAB je možné prechádzať cez polia a tlačidlá Data Block
 • po opustení poľa Data Block sa všetky zmeny automaticky uložia
 • pri editovaní Data Block dôjde stlačením klávesy ENTER k uloženiu zmien a opusteniu editovacieho módu
 • pri editovaní Data Block dôjde stlačením klávesy ESCAPE k opusteniu editovacieho módu bez uloženia zmien
3. Priama úprava vzťahov a použitie populácie v matici

V matici je nevyhnutné aktivovať Advanced options v nastaveniach pre aktiváciu tejto novej funkcionality.

Matica odteraz podporuje priame vytváranie a odstraňovanie vzťahov a úpravu vlastností vzťahov pre typy matíc Cross-relation a Cross-relation property. Aby ste to dosiahli, je potrebné graf prepnúť do režimu úprav (Representation tab). Potom je možné odstrániť existujúce vzťahy a pridať nové vzťahy (matica typu Cross-relation) alebo upraviť existujúce vlastnosti vzťahov (matica typu Cross-relation property).

Enterprise Studio – pridanie / odstránenie vzťahov cez Cross-relation maticu
Enterprise Studio – editovanie vlastností cez Cross-relation property maticu

Matica odteraz podporuje definovanie hierarchie v populácii X a Y osi. Umožňuje zobraziť graf iba pre prvky populácie, ktoré sú definované na určitej úrovni hierarchie. Používanie hierarchie je podporované pre každý typ matice. Zadaním populácii, ktoré musia používať hierarchiu (Representation tab) a použivať vzťah (aggregation/composition) v hierarchii (Definition tab) a pridaním správnych filtrov je možné do grafu zahrnúť hierarchiu. Podrobný popis tejto fukncionality je k dispozícii v online dokumentácii: Using hierarchy in a matrix chart.

Enterprise Studio – hierarchia úrovní populácie v matici
4. Nové možnosti filtrovania v grafoch

Filtrovanie v grafoch po novom ponúka aj možnosť využitia OR klauzuly a filtrovanie cez hodnoty relevantných profilov, atribútov a metrík. Tieto nové možnosti sú dostupné vo všetkých typoch grafov. V grafe typu matica je nevyhnutné aktivovať Advanced options v nastaveniach pre ich aktiváciu.

Doteraz filtre v grafoch podporovali iba AND filtrovanie. Teraz sa dajú použiť aj OR filtre. Ak sa chcete prepnúť z filtrovania AND na OR, kliknite na ikonku žiarovky v okne populácie grafu a kliknite na AND v nadpise sekcie filtra. Ak sa chcete prepnúť späť na filtrovanie AND, kliknite na ikonu OR v nadpise sekcie filtra.

Enterprise Studio – OR klauzula vo filtroch grafov

Filtrovanie populácie grafu je teraz možné aj podľa hodnôt súvisiacich atribútov, profilov a metrík. Jedná sa o filtre na hodnoty atribútov, profilov a metrík objektov, ku ktorým sa pristupuje prostredníctvom vzťahu. Nižšie je uvedený príklad. Tabuľkový graf zobrazuje zariadenia, ktoré (prostredníctvom komponentov aplikácie) obsluhujú tri biznis procesy.

Enterprise Studio – filtrovanie grafu cez hodnoty profilov, atribútov a metrík
5. Definovanie grafických vlastností objektov cez profily v definícii Viewpoint

Cez funkciu Metamodeler je možné vytvárať vlastné definície profilov, atribútov, či pohľadov a diagramov (online dokumentácia: Metamodeler). Po novom, pri definovaní vlastného pohľadu je možné pridať do definície okrem objektov a vzťahov aj profily a určiť pre ne grafické vlastnosti (napr. zmena tvaru). Pokiaľ je pri modelovaní takýto profil priradení k objektu, objekt zmení svoje grafické vlastnosti podľa definície tohto profilu.

Enterprise Studio – Metamodeler vľavo, zmena grafickej vizualizácie objektu vpravo
6. Podpora vlastných ikoniek v definícii Viewpoint

K vyššie spomenutému bodu, ktorý popisuje rozšírenie funkcionality Metamodeler, môžeme zaradiť aj túto novinku. Po novom, pri definovaní vlastného pohľadu je možné meniť ikonky (symboly) objektov s využitím vlastných ikoniek. Za týmto účelom je potrebné pridať vlastné ikonky do priečinka Symboldefinitions v konfigurácii nástroja. Pri vytváraní konceptu v definícii hľadiska je možné zvoliť vlastnú ikonku zadaním jej názvu (alebo jeho časti) do vyhľadávacieho poľa v hornej časti okna pre výber ikony.

Enterprise Studio – zmena ikonky konceptu cez Metamodeler
7. Ikonka AWS dostupná v Graphic Shapes

Na podporu modelovania cloudovej architektúry bol do Enterprise Studio pridaný výber najpoužívanejších ikoniek architektúry AWS. Môžu byť vybrané pomocou funkcie Change Graphic Shape prostredníctvom kontextovej ponuky objektu.

Enterprise Studio – výber AWS ikonky cez Change Graphic Shape
8. Pridanie Value Stream konceptu medzi aktivity v BMC

Koncept Value Stream je teraz možné pridať do sekcie Activities v Business Model Canvas.

Enterprise Studio – pridanie Value Stream do časti Activities v BMC
9. Zlepšené zápisi do logov

Text mierne zavádzajúceho záznamu „Could not parse license key according to new format“ v súbore EnterpriseStudio.log (priečinok Team Data na zariadeniach s nainštalovaným Enterprise Studio) bol zmenený, aby lepšie odrážal to, čo sa deje, konkrétne to, že sa licencia overuje.

10. Ukončenie podpory LeanCoach

Podpora modelov LeanCoach v nástrojoch BiZZdesign skončí v marci 2022. V období do ukončenia podpory bude model v stave „Extended support“, čo znamená, že podpora cez podporný portál bude riešiť len požiadavky a problémy s prioritou 1 a 2. Zároveň od tejto verzie nie je možné vytvárať nové LeanCoach modely. Existujúce modely však zostávajú podporované.

11. Ukončenie podpory importu/exportu ArchiMate cez CSV

Podpora funkcií importu a exportu ArchiMate cez formát CSV v nástrojoch BiZZdesign skončí v apríli 2022. V období do ukončenia podpory budú tieto funkcie v stave „Extended support“, čo znamená, že podpora cez podporný portál bude riešiť len požiadavky a problémy s prioritou 1 a 2. Jedná sa o duplicitnú funkcionalitu, nakoľko import a export CSV súborov je možné realizovať aj s využitím BiZZdesign Connect. Kompletný popis tejto funkcionality je k dispozícii v online dokumentácii: Data integration with Excel.

Výber z odstránených bugov vo verzii 4 z dňa 14.04.2021

TP-10653 – HoriZZon

HoriZZon sa aktualizoval každých 5 minút, čo mohlo mať za následok stratu neuložených zmien alebo blikajúce okno HoriZZon každých 5 minút.

TP-12008 – Team Platform

Webový prehliadač sa v serveri HoriZZon neoveril automaticky (presmerovaním na autentifikáciu každých 5 minút). Pri zlyhaní požiadavky z dôvodu autentifikácie sa zobrazila chyba.

TP-11834 – Team Platform

V niektorých situáciách mohli používatelia získať informácie o používateľoch a skupinách, ktoré by nemali byť prístupné pre ich rolu.

TP-6527- BPMN

V Model Browser nebolo možné presunúť dátové úložisko BPMN do inej kolekcie Items.

TP-10543 – Metamodeler

V Model Browser alebo v Properties paneli nebolo možné premenovať nové vlastné definície hľadísk a použiť na ne prekladovú tabuľku.

TP-11832 – Team Platform

V serveri HoriZZon mohli byť zneužité prístupové tokeny.

TP-11933 – Team Platform

Migrácia údajov v Activity Console trvala príliš dlho, čo malo za následok správu „Unable to establish a connection to the Activity Console“ v Enterprise Studio.

autor Jozef Melicherčík