enterprise studi and horizzon

BiZZdesign release novinkyvol. 2

Doba čítania: 5 min.
Publikum: používateľ nástroja BiZZdesign

V dnešnom pokračovaní série BiZZdesign release novinky nájdete popis dvoch nových funkcionalít, ktoré pribudli v najnovšej verzii BiZZdesign. Okrem toho nájdete v tomto článku aj popis odstránených bugov.

Najnovšia verzia BiZZdesign nesie označenie 4 a jej posledné vydanie vyšlo 15. marca 2021. Cloudové riešenia sú upgradované automaticky po zverejnení novej verzie/vydania. On-premise riešenia však aktualizujú zákazníci na základe vlastného uváženia. Rýchly a vždy aktuálny popis noviniek nájdete na nasledujúcom odkaze: Latest release.

Novinky verzie 4 z dňa 15.03.2021

  1. Zlepšenia tvorby Sites
  2. Vytriedenie grafických tvarov
1. Zlepšenia tvorby Sites

Pri tvorbe Site v portáli HoriZZon sa ako prvá zobrazí tabuľka so všetkými dostupnými modelovými balíkmi (modelpackage) a projektami, z ktorých je možné jeden zvoliť. Tabuľka ponúka možnosť pre vyhľadávanie, je možné jednotlivé hodnoty zoradiť a súčasne uvádza aj čas poslednej zmeny modelového balíku alebo projektu. Toto vylepšenie zjednodušuje vyhľadávanie a použiteľnosť portálu pri tvorbe Sites, najmä v prípadoch veľkého počtu modelových balíkov a projektov. Pokiaľ ste funkcionalitu Sites doteraz nevyužívali, kompletná dokumentácia je k dispozícii online: tvorba Sites.

HoriZZon – tabuľka pri tvorbe Sites

Vytvorenie novej Site je od teraz možné aj z detailu modelového balíku alebo projektu. V záhlaví sekcie Sites pribudla ikonka + pre vytvorenie novej Site priamo z tohto detailu.

HoriZZon – detail modelového balíku / projektu
2. Vytriedenie grafických tvarov

Sada dostupných tvarov a ikoniek v Enterprise Studio bola vytriedená. Vyše 100 zastaraných a nepoužívaných symbolov bolo odstránených a nebude viac dostupných v novo vytvorených modelových balíkoch. Z dôvodu zachovania spätnej kompatibility však budú tieto symboly naďalej dostupné v modelových balíkoch vytvorených pred upgradom BiZZdesign Enterprise Studio na najnovšiu verziu. Pre akýkoľvek objekt z metamodelu je možné definovať vlastný tvar pomocou funkcie Change Graphic Shape, online dokumentácia: Change Graphic Shape.

Zoznam všetkých odstránených symblov je na odkaze: odstránené symboly.

Odstránené bugy vo verzii 4 z dňa 15.03.2021

TP-11021 – Team Platform

Sites zostanú prístupné používateľom aj po zrušení ich pozvanky do modelového balíku alebo projektu, na ktorom je Site založený.

TP-11833 – Team Platform

Pre určité operácie manažmentu modelových balíkov sa vykonávali nedostatočné overenia vstupov, ktoré boli ošetrené.

TP-11831 – Team Platform

Na stránkach manažmentu skupiny a používateľa, pre používateľov s rolou (System) Administrator, bol odstránený problém so zabezpečením.

TP-11895 – Team Platform

Pridanie peňažnej hodnoty do poľa dátového bloku, odstránenie hodnoty a jej opätovné pridanie malo za následok chybu, ktorá používateľovi zabránila uložiť najnovšiu peňažnú hodnotu. Tento problém bol vyriešený.

autor Jozef Melicherčík