time to transformation

ČAS NA UPGRADE EXCELU? ČAS NA ĎALŠIU DIMENZIU?

Doba čítania: 5 min.
Publikum: ktokoľvek

30 rokov od revolúcie, ktorú v manažmente predstavovalo zavedenie počítačov a excelu je čas sa posunúť ďalej. Komplexné organizácie ako celok sa dajú previesť do holistického digitálneho modelu, ktorý má viac dimenzií a opisuje vnútorný kontext, väzby a závislosti. Bez ich znalosti je každá zmena veľkým rizikom. Nehovoriac o veľkých projektoch – či už optimalizáciu existujúcich systémov cez digitálne a koncepčné transformácie až po akvizície a konsolidácie v rámci veľkých zoskupení a holdingov.

Predstavme si dobu pred cca tridsiatimi rokmi, keď sa de facto začali zavádzať masovo počítače a s nimi vstúpil do nášho života excel. (Vstúpil aj word a ppt, ale to sú iné príbehy).

Asi len málo z nás si pamätá, ako sa viedli firmy ešte na papieri, pretože aj keď si dobu pred tridsiatimi rokmi niektorí z nás pamätajú už ako čerstvo dospelí ľudia, tak nepredpokladám, že veľa bolo vo vedení firiem. Ale je jasné, že boli výkazy a tabuľky – bol reporting a analytika, na základe ktorého sa robili rovnaké exekutívne rozhodnutie aké sa robia dnes. A bolo samozrejme veľké množstvo veľmi prosperujúcich zdravých firiem ako v každej dobe. Pretože bez ohľadu na nástroje, riadenie firmy je o vízii, stratégiách, rozhodnutiach, implementácii a kontrole, ktorá vo veľkej miere závisí na ľuďoch.

Revolúcia nazývaná excel

Prechod do excelu musel byť fascinujúci, pretože sa zrazu veľmi prudko zvýšili možnosti analytiky. Takže na jednu stranu sa dalo oveľa lepšie kontrolovať a na druhú stranu sa dalo lepšie predikovať. Stratégia sa už nerobila len na papieri, ale dali sa urobiť scenáre, ktoré sme dopredu dokázali vyhodnotiť, pretože zložitejšie výpočty na papieri sú z princípu limitované. Rozhodnutia sa potom mohli ďaleko viac opierať o dáta a nielen o skúsenosť manažérov alebo len základné hrubá dáta. Určite bolo zrazu ďaleko viac vidieť súvislosti, ktoré dovtedy neboli viditeľné dostatočne. Paleta grafov a grafické zobrazenie zrazu umožňovalo veľmi presne popísať, čo sa deje na trhu, v kategórii, vo firme a u konkurencie. Zrazu sa začalo viac pracovať s trendmi. Excel naštartoval zásadnú zmenu v riadení firiem a zmenu celého ekonomického ekosystému.

Je dobré si uvedomiť, že excel sa dá využívať vo veľmi širokej škále profesionality. Od úplne základných tabuliek, cez tabuľky kontingenčné až po makra. Do dnešnej doby veľa firiem využíva excel ako hlavný nástroj na riadenie dát a firiem. Reporting, ktorý tvorí základ operatívneho riadenia, ale vlastne aj strategické dlhodobejšie riadenie vychádza z možností Excelu.

Parciálne riešenia

Samozrejme práca s dátami sa medzi tým posunula a vyvinula zásadným smerom. Dostali sme sa z počiatočného očarenia množstvom dát až k úplnému zahlteniu a paralýze, ktorú big dáta predstavujú.

A pretože slona je dobré rozporcovať, tak sa začali ponúkať parciálne riešenia na jednotlivé oblasti, na ktoré existujú najrôznejšie systémy, aplikácie a softvéry. Začala sa vyvíjať architektúra, to znamená modelovanie riešení, systémov a aplikácií. A bez akejkoľvek pochybnosti vylepšovanie jednotlivých častí vedie k zlepšovaniu celkového systému.

Paradoxne excel žije ďalej v plnej svojej kráse a kvalita reportingu sa posunula čo do rozsahu, ale najrôznejšie score cards a balance sheets zostávajú principiálne rovnaké. Majú presnejšie a aktuálnejšie dáta, ale pracujú s nimi podobne.

Komplexnosť všetkých systémov a organizácií narastá exponenciálne. S tým pochopiteľne aj tlak, pretože zodpovednosť je stále na manažmente, ale je ťažšie a ťažšie vidieť všetky súvislosti.

Holistický prístup a transformácie

A teraz sa ponúka prístup (a nástroj / riešenie), ktoré je žiaducim upgradom. Modelovanie a architektúra sú totiž revolučné v tom, že opisujú veľmi efektívne súvislosti a vnútorné závislosti. Holistická enterprise architektúra opisuje organizáciu ako celok a teda súvislosti medzi štruktúrou, infraštruktúrou, aplikáciami, systémami, procesmi, capabilitami a čokoľvek budete chcieť do celkového pohľadu zahrnúť. Navyše dokáže byť postavená ako živý model, to znamená, že si „ťahá“ reálne dáta v reálnom čase. A riešenie môže byť tak sofistikované, že tento model napoja na preddefinované dashboardy, ktoré sú pochopiteľne pre čítanie bežného manažéra na rozdiel od modelu intuitívne zrozumiteľné. Avšak zostávajú napojené na model a dáta. A teda umožňujú pohybovať sa v rôznych vrstvách detailov ľubovoľných pohľadov a perspektív. Vzniká tak multidimenzionálny model organizácie a otvára sa možnosť upgradovať schopnosť riadenia na základe dát ako v zmysle operatívneho riadenia, tak strategického. Je to revolúcia minimálne v rovnakom rozsahu akú predstavoval excel.

Holistická enterprise architektúra otvára dvere k novému manažmentu budúcnosti. Bude nevyhnutným nástrojom pre optimalizáciu existujúcej prevádzky, ale najmä pre každú transformáciu a zmenu, ktorá vyžaduje kontrolu a facilitáciu. Ako taká nielen minimalizuje riziko neúspechu, ale už bude ťažké si predstaviť realizáciu veľkých projektov bez sofistikovanej architektúry. Pandémia nás viac než čokoľvek iné presvedčila, že pripravenosť na zmenu – adaptabilita organizácie je nutná podmienka na prežitie. Ale zároveň ako každá kríza je aj pandemická skúsenosť obrovskou príležitosťou a možnosťou zásadne transformovať organizácie z pohľadu digitalizácie, inovácií, nových koncepcií a business modelov lepšie zodpovedajúcim dnešnému svetu a predovšetkým dnešnému zákazníkovi.

Digitálny model reálnejší ako hybridná skutočnosť

Architektúra vždy stavala na predstave, že digitálny model je de facto virtuálny obraz fyzickej firmy, ktorá bola veľká office budova plná ľudí pracujúcich 9-17. Paradoxne digitálny model organizácie bude v čase, keď sme väčšinovo na Home Office a je úplne jasné, že už sa nikdy nevrátime full time do kancelárií a budú existovať len najrôznejšie hybridné pracovné modely, reálnejší než jeho fyzický ekvivalent.

autor digitwin