enterprise studi and horizzon

BiZZdesign release novinkyvol. 1

Doba čítania: 5 min.
Publikum: používateľ nástroja BiZZdesign

Dnešná digitálna doba podnecuje veľké organizácie k potrebe poznať ich fungovanie, analyzovať ho v reálnom čase a rozhodovať akým spôsobom sa budú uberať ich ďalšie kroky, a to na základe prevádzkových dát. Súčasne je nevyhnutné, aby jednotlivé informácie a dáta potrebné pre rozhodovanie pochádzali z jedného zdroja, čím dochádza k šetreniu času, finančných prostriedkov, ale predovšetkým eliminácii nedorozumení a vzniku chýb. Všetko vyššie popísané, okrem iného, v sebe zahŕňa disciplína zvaná enterprise architektúra.

BiZZdesign je robustným nástrojom pre enterprise architektúru a jeho podstata vychádza z myšlienky „single source of truth„. Pritom spája všetky dôležité aspekty organizácie, od jej strategického smerovania, cez manažment aplikačného, či technologického portfólia až po jej, tak dôležitú, bezpečnosť. BiZZdesign pozostáva z dvoch samostatných celkov, modelovacieho, analytického a kolaboratívneho nástroja Enterprise Studio a prezentačného portálu HoriZZon. Táto séria je venovaná výberu najlepších noviniek, ktoré sú súčasťou posledných vydaní nástrojov BiZZdesign. BiZZdesign publikuje nové verzie (vydania) v priemere raz mesačne. Okrem výberu najlepších noviniek, nájdete v tejto sérii aj popis funkcionalít, ktorých sa novinky týkajú ako aj zdroje pre čerpanie nových informácii.

Najnovšia verzia BiZZdesign nesie označenie 4 a jej posledné vydanie vyšlo 17. februára 2021. Cloudové riešenia sú upgradované automaticky po zverejnení novej verzie/vydania. On-premise riešenia však aktualizujú zákazníci na základe vlastného uváženia. Rýchly a vždy aktuálny popis noviniek nájdete na nasledujúcom odkaze: Latest release.

Novinky verzie 4 z dňa 17.02.2021

Vzhľadom na množstvo noviniek, ktoré so sebou prinieslo toto vydanie prinášame prehľad najzaujímavejších z nich. Prehľad všetkých noviniek nájdete na odkaze uvedenom vyššie.

 1. Team Server je odteraz HoriZZon Server
 2. Nové funkcie – pravidlá, vstupy a údržba údajov
 3. Zlepšený manažment skupín pre veľký počet používateľov
 4. Rôzne nové metódy skriptovacieho jazyka
 5. Skriptovacie metódy pre zarovnanie textu
 6. Umiestnenie zložených objektov na pohľad aj bez jeho potomkov
1. Team Server je odteraz HoriZZon Server

Po novom dochádza k premenovaniu Team Server na HoriZZon Server. V podstate sa jedná len o zmenu názvu. Webový portál BiZZdesign-u pozostáva z dvoch samostatných modulov. K dispozícií je vo variante Team Server alebo Team Server + HoriZZon. Team Server zahŕňa centrálny repozitár dát a manažment používateľov. HoriZZon predstavuje prezentačný portál pre všetkých zainteresovaných. Podľa nového názvoslovia teda budú k dispozícii moduly HoriZZon Server a HoriZZon. Prehľad možných softvérových konfigurácii s novým názvoslovím je na odkaze: Team Server is now HoriZZon Server.

2. Nové funkcie – pravidlá, vstupy a údržba údajov

Nové vydanie so sebou prináša aj rozšírenie funkcionality portálu HoriZZon o úzko súvisiace funkcie, ktoré sú postavené na použití dátových blokov. Dátové bloky predstavujú sadu rozširujúcich atribútov objektu, ktoré môžu obohatiť objekt o množinu nových zásadných atribútov. Tieto atribúty môžu byť súčasne upravované aj priamo v portáli HoriZZon. Podrobný popis týchto funkcionalít je k dispozícii v online dokumentácii na odkaze: Model data enrichment using data blocks.

Dátové politiky (Data policies) umožňujú nastaviť pravidlá pre dátové bloky. Napríklad, pravidlá môžu obsahovať obmedzenia pre používateľov pri úprave atribútov. Dátové vstupy (Data entry) predstavujú novú stránku, na ktorej môže používateľ pohodlne pracovať s dátovými blokmi, napríklad s využitím hromadnej úpravy. Údržba údajov (Data maintenance) umožňuje nastaviť rozvrh aktualizácie údajov. Príkladom sú automaticky generované úlohy, ktoré požadujú od používateľov aktualizáciu vybraných dátových blokov.

Používatelia BiZZdesign, ktorí využívali funkcionalitu document definition si musia zvyknúť na novú terminológiu. Táto funcionalita samozrejme zostáva zachovaná, avšak mení sa jej terminológia:

 • document definition – nový názov datablock definition
 • document store – nový názov data block store
 • document – nový názov data block
3. Zlepšený manažment skupín pre veľký počet používateľov

Zmena sa týka správy používateľov v rámci HoriZZon Server. Pridávanie a odstraňovanie viacerých používateľov môže byť teraz vykonané súčasne prostredníctvom dávkového výberu.

HoriZZon Server – dávkový výber členov skupiny

Odteraz bude stránka Members jediným miestom na správu členov skupiny. Sekcia Členovia skupiny (viditeľná na snímke nižšie) je odstránená, resp. dočasne funguje presmerovanie na stránku Členovia.

HoriZZon Server – ukončenie podpory sekcie používateľov skupiny
4. Rôzne nové metódy skriptovacieho jazyka

V rámci skriptovacieho jazyku pribudlo niekoľko nových metód:

 • reverse() – pre hodnoty typu reťazec (string). Metóda vráti hodnotu v obrátenom poradí.
 • element() – pre hodnoty typu sada (set). Ak sada obsahuje práve jeden element, metóda ho vráti.
 • toInteger() – pre hodnoty reálnych čísel (real). Metóda vráti hodnotu prevedenú na typ integer bez zaokruhlenia.
 • toReal() – pre hodnoty celých čísel (integer). Metóda vráti hodnotu prevedenú na typ real bez zaokruhlenia.
 • profiles() – pre objekty. Metóda vráti sadu profilov, ktoré sú priradené danému objektu.

Existujúca metóda profile() pre atribúty bola rozšírená o voliteľný „expand“ parameter. Ak je jeho hodnota pravdivá (true), metóda nevráti Basic profile, ak je atribút definovaný v skrytom profile. Namiesto neho vráti tento skrytý profil.

5. Skriptovacie metódy pre zarovnanie textu

Skriptovací jazyk, ktorý je súčasťou nástroja Enterprise Studio ponúka novú metódu pre zarovnanie textu na pohľade zmenou jeho vlastnosti zarovnania (vrpavo, vľavo, na stred). K dispozícii sú metódy labelAlignment(), setLabelAlignment() a resetLabelAlignment(). Existujúca metóda „property“IsSet bola rozšírená o podporu labelAlignmentIsSet.

6. Umiestnenie zložených objektov na pohľad aj bez jeho potomkov

V minulosti boli pri vkladaní zloženého objektu na pohľad z Model Browser vložení aj všetci jeho potomkovia, pričom nebolo možné toto zobrazenie meniť priamo. Po novom je možné zložený objekt vložiť na pohľad bez jeho potomkov, a to podržaním klávesy CTRL pri výbere, potiahnutí a vložení objektu na pohľad.

autor Jozef Melicherčík