Bizzdesign release novinky – vol. 15

Doba čítania: 3 min.
Publikum: používateľ nástroja Bizzdesign

Pokračovanie série článkov o novinkách v Bizzdesign Vám ponúka prehľad novo pridanej funkcionality a odstránených bugov v produktoch Bizzdesign, ktoré okrem iného zahŕňa aj pridanie číslovania riadkov skriptu v nástroji Query Tool.

Najnovšia verzia Bizzdesign nesie označenie 4 a jej posledné vydanie vyšlo 26. mája 2022. Cloudové riešenia sú upgradované automaticky po zverejnení novej verzie/vydania. On-premise riešenia však aktualizujú zákazníci na základe vlastného uváženia. Rýchly a vždy aktuálny popis noviniek nájdete na nasledujúcom odkaze: Latest release.

Novinky verzie 4 z dňa 26.05.2022

 1. Downgrade konfigurácie nástroja už nie je možný
 2. Navigácia zo Site do zdrojového modelového balíka
 3. Čísla riadkov skriptu v nástroji Query Tool
 4. Odstránenie placeholder stránky na pridávanie členov skupiny
 5. Nový firemný štýl pre Bizzdesign Horizzon
 6. Pridanie čitateľov na skrytie informácií o data blocks pred používateľmi
 7. Aktualizované možnosti prístupu k zápisu data blocks
 8. Horizzon audit log rozšírený o informácie o data blocks, definíciách data blocks, data policies a data update schedules
 9. Dodatočná kontrola zabezpečenia hesla používateľa Horizzon
 10. Rola System Administrator dostupná pre hosted riešenia
1. Downgrade konfigurácie nástroja už nie je možný

Aby sa predišlo náhodnému downgradu konfigurácie, budúce aktualizácie konfigurácie budú zamietnuté, ak konfigurácia obsahuje neznáme profily, ktoré nie sú označené ako vlastné. V takom prípade si pozrite online dokumentáciu Model package migration troubleshooting, kde nájdete pokyny, ako postupovať.

2. Navigácia zo Site do zdrojového modelového balíka

Na stránke Sites je teraz možné priamo prejsť zo Site na modelový balík, pre ktorý je vytvorená. Je k dispozícii pre používateľov, ktorí majú prístup k modelovým balíkom v aplikácii Horizzon. Pre používateľov (Lead) Designer to znamená, že musia byť do balíka pozvaní, pre používateľov Contributor to znamená, že sú editormi data blocks v balíku. Administrátori majú vždy prístup k modelovým balíkom.

V závislosti od toho, či má používateľ oprávnenia na správu Site, sa navigácia vykonáva prostredníctvom ovládacieho prvku Akcie, alebo ovládacieho prvku Otvoriť balík, ak používateľ nemá oprávnenia na správu.

Horizzon – navigácia zo Site do zdrojového modelového balíka
3. Čísla riadkov skriptu v nástroji Query Tool

Nástroj Query Tool teraz zobrazuje čísla riadkov vo svojich oknách skriptov. Okrem toho je k dispozícii príkaz „prejsť na riadok“ pomocou klávesovej skratky Ctrl+G.

Enterprise Studio – Query Tool
4. Odstránenie placeholder stránky na pridávanie členov skupiny

Placeholder stránka pre pridávanie členov skupiny, ktorá bola v Horizzone od pridávania členov presunutá na špecializovanú stránku členov skupiny (release 18. mája 2020), bola odstránená. Pri vytváraní skupiny sa používateľ dostane priamo na stránku na pridávanie členov skupiny.

Horizzon – pôvodná placeholder stránka
Horizzon – nová stránka pridávania používateľov
5. Nový firemný štýl pre Bizzdesign Horizzon

Softvér Bizzdesign Horizzon má nový firemný štýl vrátane aktualizovaných názvov, loga spoločnosti, ikon, farieb a e-mailových správ Horizzon. Nový štýl je viditeľný na portáli Horizzon, ako aj v aplikácii Enterprise Studio.

Horizzon – nový branding
6. Pridanie čitateľov na skrytie informácií o data blocks pred používateľmi

Informácie o dátových blokoch, ktoré by mali byť zdieľané len s vybranými používateľmi, je teraz možné skryť pred používateľmi, ktorí by k nim nemali mať prístup, a to priradením čitateľov k dátovým blokom. Okrem role Editor (Editor) je teraz k dispozícii aj rola Reader (Čitateľ). Rola Reader (Čitateľ) umožňuje Lead Designerom určiť, ktorí používatelia môžu zobrazovať data blocks.

Ak data block nemá priradeného žiadneho čitateľa, každý používateľ Consumer bude môcť zobraziť data block a jeho obsah. Po priradení čitateľa bude data block viditeľný prostredníctvom lokalít len pre používateľov a skupiny, ktorí boli vybraní ako čitatelia, alebo pre používateľov a skupiny, ktorí majú prístup k editoru dátového bloku. V aplikácii Enterprise Studio bude možné zobraziť obsah len tých dátových blokov, ktoré môže čítať používateľ.

Rolu čitateľa možno nastaviť v data policy vedľa role editora. Rovnako ako rolu Editor možno rolu Reader (Čitateľ) nastaviť na úrovni objektu (predvolené), ako aj na úrovni dátového bloku. Ak je nastavená na úrovni objektu, práva čitateľa pre každý data block sa zdedia z objektu, pokiaľ nie sú explicitne prepísané.

Viac informácií nájdete v online dokumentácii v časti Hiding data block information from users.

7. Aktualizované možnosti prístupu k zápisu data blocks

Po zavedení roly čitateľa bolo znenie možností prístupu k zápisu do data block aktualizované tak, aby zahŕňalo rolu čitateľa, a možnosti boli presunuté; Strict mode je teraz uvedený ako prvý. Možnosti sú teraz nasledovné:

Horizzon – nastavenie možností zápisu do data block
8. Horizzon audit log rozšírený o informácie o data blocks, definíciách data blocks, data policies a data update schedules

Audit log Horizzon teraz obsahuje aj informácie o zmenách data blocks (hodnôt polí), definíciách data blocks, data policies a data update schedules. Medzi ne patria:

 • Vytvorenie definície data block, vrátane toho, kto ju vytvoril, kedy (dátum, čas), súvisiace prvky a polia.
 • Aktualizácia definície data block, vrátane údajov o tom, kto ju aktualizoval, kedy a poslednej konfigurácie definície (súvisiace prvky, polia).
 • Vymazanie definície data block, vrátane údajov o tom, kto a kedy ju vymazal.
 • Vytvorenie data policy, vrátane údajov o tom, kto a kedy ju vytvoril, a jej konfigurácie.
 • Aktualizácia data policy, vrátane údajov o tom, kto a kedy ju aktualizoval, a jej poslednej konfigurácie.
 • Vymazanie data policy vrátane údajov o tom, kto a kedy ju vymazal.
 • Úprava data update schedule, vrátane údajov o tom, kto ju vytvoril, a jej poslednej konfigurácie.
 • Vymazanie data update schedule, vrátane údajov o tom, kto a kedy ho vymazal.
 • Aktualizácie polí data block. vrátane novej hodnoty, kto a kedy ju zmenil.

K týmto novým údajom možno pristupovať aj prostredníctvom rozhrania Bizzdesign Open API pri vyžiadaní informácií z denníka audítorských udalostí.

Horizzon – audit log
9. Dodatočná kontrola zabezpečenia hesla používateľa Horizzon

Okrem existujúcej kontroly zložitosti hesiel používateľov služby Horizzon sa teraz kontroluje aj to, či sú heslá porušené. Pri (opätovnom) nastavovaní nového hesla sa teraz kvôli dodatočnej bezpečnosti kontroluje aj podľa zoznamu známych porušených hesiel.

Ak pracujete s lokálnym riešením Bizzdesign Horizzon, je možné túto kontrolu v prípade potreby vypnúť. Možno to urobiť v súbore application.conf v inštalačnom adresári servera Horizzon. Nastavenie je možné vypnúť počas novej inštalácie Bizzdesign Horizzon alebo pri aktualizácii na novú verziu, ale je možné ho vykonať aj medzitým. V takom prípade sa uistite, že po vykonaní zmien v súbore zastavíte a reštartujete služby HoriZZon Server a HoriZZon Worker, aby sa nové nastavenie prejavilo. Viac informácií nájdete v online dokumentácii v časti Bizzdesign Horizzon installation.

10. Rola System Administrator dostupná pre hosted riešenia

Rola System Administrator Horizzon v akomkoľvek hosted prostredí Bizzdesign Horizzon, ktorá bola doteraz dostupná len pre zamestnancov Bizzdesign, je teraz dostupná aj pre používateľov Horizzon Administrator. Rola System Administrator umožňuje používateľom prístup k rôznym možnostiam konfigurácie Horizzon. Medzi možnosti, ktoré možno konfigurovať, patria obmedzenia pozvánok, politika hesiel a blokovania, nastavenia relácií a synchronizácia a overovanie používateľov.

Ako existujúci zákazník používajúci hosted riešenie nebudete môcť rolu System Administrator používať okamžite. Bizzdesign Support rozposlal všetkým vašim Administrator používateľom Horizzon e-mail, v ktorom ich informuje o role System Administrator a o tom, ako im bude sprístupnená. Ak ste tento e-mail dostali, prečítajte si ho a v prípade potreby kontaktujte podporu spoločnosti Bizzdesign.

Viac informácií nájdete online doumentácii v časti System Administrator role available for the Bizzdesign hosted solutions.

End-of-support a end-of-life oznámenia

Lean modely: Po end-of-life oznámení v marci 2021 je teraz možné otvoriť existujúce Lean modely len v Enterprise Studio. Nie je už možné ich upravovať. Lean modely môžete z balíkov stále odstrániť kliknutím pravým tlačidlom myši na model v prehliadači modelov a výberom možnosti Delete Lean model. Viac informácií nájdete v online dokumentácii v časti End-of-support and end-of-life announcements.

Výber z odstránených bugov vo verzii 4 z dňa 26.05.2022

TP-13263 – Team Platform

Veľké množstvo commitov by mohlo viesť k problémom s výkonom pri synchronizácii commitov so serverom Horizzon.

TP-11148 – Workflows

Po odoslaní odpovede na workflow sa stránka automaticky neobnovila, čo umožnilo používateľovi opätovne odoslať odpoveď.

TP-12875 – Data integration

Connection modely neakceptovali data blocks polia, ktoré obsahujú odkazy na objekty v zoznamoch.

TP-13107 – Metamodeler

Keď bol vybraný read-only objekt, väčšina príkazov v menu záložkách špecifických pre metamodel (napríklad „ArchiMate“ a „BPMN“), ale aj na všetkých vlastných menu záložkách sa stala neaktívnou.

TP-13368 – Modeling

V aplikácii Enterprise Studio sa vyskytli problémy s výkonom pri výbere určitých objektov na načítanie informácií, ako sú vlastnosti objektu, informácie o mieste použitia alebo umiestnenie objektu.

autor Kristína Šašinková