Solution ≠ Enterprise Architektúra

Doba čítania: 5 min.
Publikum: manažment/vizionár

Holistická Enterprise Architektúra (skrátene HEA) je stále viac rozširujúcou sa disciplínou, a to najmä vo vyspelých krajinách sveta v prostredí veľkých spoločností z rôznych oblastí pôsobnosti, ako sú telekomunikácie, bankový sektor, energetika, automobilový segment, government či samotné technologické firmy. V rámci centrálnej Európy je HEA ešte len v plienkach. Niekoľko spoločností v tomto regióne už má postupne sa rozvijájúce oddelenia HEA. V iných spoločnostiach sa vykonávajú čiastkové procesy, ktoré HEA zahŕňa, avšak bez vzájomnej koordinácie a riadenia. Bohužiaľ, najčastejšie opakujúcim sa rozpoložením je stav, v ktorom organizácia nie je schopná zodpovedať banálne otázky, ktoré sú nevyhnutné pre jej fungovanie, ako napríklad: Výpadok ktorého fyzického serveru zapríčiní nefunkčnosť ktorých služieb? A ktorých konzumentov služieb to ovplyvní?

Dezinterpretácia Solution a Enterprise Architektúry

A práve tieto otázky dokáže Holistická Enterprise Architektúra dôveryhodne zodpovedať a poskytnúť nie len samotné odpovede, ale aj návrh zlepšení, plán ich doručenia a samotné nevyhnutné riadenie dodávok. V regióne centrálnej Európy sa mnohokrát mylne zamieňajú termíny Solution Architektúra a Enterprise Architektúra. Väčšina spoločností zaoberajúca sa vývojom IT systémov, či už pre vlastnú potrebu alebo pre zákazníkov, disponuje oddelením alebo tímom Solution Architektúry. Jej účelom je, zjednodušene povedané, zabezpečiť, aby bolo dodané to, čo si biznis (zákazník) objednal, v súlade s definovanými požiadavkami a v požadovanej kvalite, rozpočte a čase. Dôležitým pojmom je práve biznis. Enterprise Architektúra má podobný cieľ ako Solution Architektúra, a to vytvárať hodnotu pre biznis prostredníctvom technológii. Enterprise Architektúra sa však zameriava na celú organizáciu, nie jeden IT systém. Vytvára tzv. big picture organizácie s dôrazom na stanovené strategické ciele, motiváciu, biznis procesy a štruktúru organizácie, IT služby, aplikácie a infraštruktúru, na ktorej sú nasadené. Okrem toho, v špecifických segmentoch skúma aj výrobné fabriky, materiály, či zariadenia organizácie a mnoho ďalšieho. Jej základným cieľom je objektivizácia reality organizácie a prepojenie všetkých relevantných komponentov v určitej úrovni abstrakcie. Spomínaná úroveň abstarkcie môže byť pritom odlišná pre jednotlivé organizácie. V zásade však Enterprise Architektúra nebude skúmať a objektivizovať všetky stoličky a stoly, ktoré sú v kanceláriách organizácie. Enterprise Architektúra sa skôr zameria na stanovenú stratégiu organizácie, dlhodobé a krátkodobé ciele a s ich poznaním skúma aktuálny stav jednotlivých relevantných biznis procesov, IT služieb a aplikácii, ktoré podporujú ich fungovanie a fyzické zariadenia, ktoré zabezpečujú chod aplikácii. Následne zhodnotí aktuálny stav (big picture) a navrhne zlepšenia pre cieľový stav, teda moment v čase, do ktorého organizácia chce smerovať. Samotnú realizáciu dodávok čiastkových IT riešení pre cieľový stav organizácie už môžu realizovať tímy Solution Architektúry (vo výsledku teda Enterprise Architektúra zahŕňa, okrem iného, aj Solution Architektúru). Týmto cyklickým postupom dokáže Enterprise Architektúra redukovať náklady, eliminovať redundantné IT systémy/procesy/infraštruktúru, optimalizovať procesy a v podstate celú organizáciu. Enterprise Architektúru možno rozdeliť podľa domén na niekoľko častí ako biznis architektúra, aplikačná architektúra, dátová architektúra, či technologická architektúra. Ako ich názvy napovedajú, každá sa venuje špecifickej doméne organizácie. Vzhľadom na rôznu zrelosť organizácie a jej oddelenie Enterprise Architektúry, môže samotná Enterprise Architektúra zahŕňať len niektoré z vyššie uvedených častí, najčastejšie aplikačnú a technologickú architektúru.

Celostný obraz organizácie vrátane prepojení – HEA

Termín Holistická, ktorý je pridaný k Enterprise Architektúre, neznamená nič iné ako to, že Enterprise Architektúra sa zaoberá organizáciou ako celkom a skúma všetky časti Enterprise Architektúry, pričom sa častokrát nesnaží nutne hľadať presné hranice medzi jednotlivými doménami.

Častými problémami, ktorým čelia spoločnosti, s ktorými otvárame diskusiu o Holistickej Enterprise Architektúre, sú najmä:

  • roztrieštenosť dát v separátnych systémoch,
  • absencia vzájomného prepojenia týchto dát,
  • manuálna správa dát,
  • neaktuálnosť dát,
  • absencia štandardizácie.

S týmito problémami súvisia negatívne dopady ako enormné množstvo manuálnej práce, duplicitné systémy a procesy, nekonsolidované dáta, nákladovosť, dlhé a častokrát neuspokojivé dodávky zmien. Holistická Enterprise Architektúra jednoznačne umožňuje predchádzať týmto problémom a dopadom. V tomto bode by sa niekto ohradil, že HEA síce má veľký prínos, avšak jej implementácia v prostredí organizácie s nízkou zrelosťou je príliš nákladná. „Nemáme dostatok peňazí na to, aby sme si mohli dovoliť nedisponovať Enterprise Architektúrou“, táto parafráza známeho citátu dostatočne vystihuje nákladovosť HEA. Na jednej strane stoja investície, ktoré sú potrebné na zavedenie HEA, na strane druhej sú náklady a riziká, ktoré vznikajú v dôsledku absencie HEA.

Počiatky Holistickej Enterprise Architektúry v organizácii

V momente, keď organizácia pochopí nevyhnutnosť Enterprise Architektúry, spustí proces jej zavedenia. V tomto procese však neraz dochádza k prvým chybám, ktoré sa v konečnom dôsledku prejavia buď v neadekvátnom pomere nákladov na Enterprise Architektúru a jej prínosoch, alebo v horšom prípade totálnym zlyhaním Enterprise Architektúry.

HEA je vhodné implementovať do každej väčšej organizácie, ktorá disponuje netriviálnym množstvom procesov a IT systémov, ktoré podporujú ich chod. Enterprise Architektúru treba vnímať nielen ako disciplínu, ale aj ako oddelenie a proces. Oddelenie Enterprise Architektúry, okrem členov tímu, potrebuje aj kolaboratívnu platformu, v rámci ktorej budú vznikať Enterprise Architektonické modely zahrňujúce objektivizované a prepojené dáta organizácie (spomínaný big picture). Enterprise Architektúra ako disciplína ponúka široké spektrum referenčných modelov pre rôzne sektory. Prostredníctvom nich je možné prepoužiť rôzne štandardizované modely. Avšak, napriek prepoužitiu takýchto referenčných modelov, prvou chybou je pracnosť a časová neefektívnosť (rozumej dlhotrvajúce procesy zavedenia a neskoré prejavenie prínosov, ak vôbec), ktorá zavádzanie HEA veľakrát sprevádza.

Jedným z prvých krokov pri zavádzaní HEA do organizácie je aj identifikácia zdrojov dát. Mnoho spoločností sa zameriava len na podmnožinu dát, ktoré je reálne potrebné konsolidovať v Enterprise Architektonických modeloch. Častým príkladom je zameranie sa len na aplikačné portfólio a absencia dát o nákladoch, či operatívnych a monitorovacích dátach o týchto aplikáciách. Tu dochádza k druhej významnej chybe, kedy v Enterprise Architektonických modeloch absentujú potrebné dáta.

V neposlednom rade, v počiatkoch Enterprise Architektúry dochádza k nevhodnému nastaveniu Enterprise Architektonických procesov. Dôsledkom toho je, že v čase začnú vznikať duplicity v dátach a samotné modely sa stávajú neprehľadnými a neudržateľnými. Okrem toho, nevhodne nastavené procesy zabraňujú vzájomnej kolaborácii zainteresovaných. Zainteresovanými v tomto prípade nie sú len samotní Enterprise Architekti, ale aj manažéri, DevOps, Solution Architekti a mnoho ďalších rolí, ktoré sa do Enterprise Architektúry viac či menej zapájajú. Niektorí z nich vystupujú ako konzumenti dát, kedy informácie z Enterprise Architektúry potrebúju pre rozhodovanie. Iní vystupujú ako sprostredkovatelia dát (DevOps) alebo priamo s týmito dátami pracujú (Enterprise Architekti). Zároveň, s rastúcim objemom dát v Enterprise Architektonických modeloch sa zvyšuje aj komplexita, ktorá je však reálna v prostredí veľkých organizácii, teda nie je len súčasťou samotných modelov. Dôležité je správne popísať túto reálnu komplexitu prostredníctvom Enterprise Architektonických modelov, pričom zjednodušenie nemôže byť lineárne. Naopak, v modeloch musia byť zachované všetky potrebné prepojenia medzi prvkami objektivizovanej skutočnosti. Inak povedané, nestačia na to Excelové tabuľky… Treťou chybou je absencia dôvery v Enterprise Architektonické dáta a neschopnosť kolaborácie zainteresovaných.

Platforma pre efektívne zavedenie a udržanie Enterprise Architektúry v ekosystéme organizácie

BiZZdesign je robustná kolaboratívna platforma, ktorej využitie pomáha predchádzať vzniku chýb pri zavádzani HEA a eliminuje dôsledky týchto chýb. BiZZdesign ekosystém popisuje prostredie, do ktorého je možné BiZZdesign implementovať.

BiZZdesign ekosystém

BiZZdesign ekosystém poskytuje prehľad vstavaných integrácií a podporu výmenných formátov. Okrem toho BiZZdesign disponuje Open API (REST) a vlastným skriptovacím jazykom pre zabezpečenie importu (ale aj exportu) dát z externých systémov v pravidelných intervaloch. BiZZdesign týmto spôsobom vytvára Single Source of Truth, kedy konsoliduje enterprise architektonicky relevantné informácie z externých, typovo zameraných, aplikácii ako sú CMDB, finančné systémy, CRM, DMS, SMS a iné biznis systémy. Single Source of Truth zároveň zabezpečuje objektivizáciu a prepojenie jednotlivých dát do grafických modelov cez:

  • automatizáciu tvorby pohľadov a diagramov,
  • automatickú identifikáciu objektov (ochrana pred vznikom duplicít),

nad ktorými je možné vykonávať rôzne dopadové analýzy a spravovať protfóliá pre rôzne katalógy dát ako aplikácie, procesy, infraštruktúra a podobne. S využitím takejto implementácie platformy BiZZdesign do prostredia organizácie je možné vyvarovať sa chybám pri zavádzaní HEA. Samotná kolaborácia je zabezpečená cez intuitívnu webovú platformu HoriZZon, kde majú prístup k dátam v reálnom čase všetci zainteresovaní, ktorí môžu zároveň interagovať so živými a dynamickými dátami cez analytiku, pokročilé vizualizácie, Explore, Inspect funkcionalitu, či dynamické dashboardy.

Príklad analýzy aplikačného portfólia

Zrozumiteľné vizualizácie pre biznis

Paradoxom dnešného fungovania v množstve organizácii je, že biznis a IT fungujú ako separátne silá. IT častokrát vyvíja systémy pod vlastnou záštitou, s vlastníkom priamo z IT oddelenia a na základe požiadaviek IT. Tento spôsob fungovania však organizáciám škodí, nakoľko sa vyvíjajú systémy bez ohľadu na biznis, mnohokrát zbytočne. IT oddelenie musí úzko spolupracovať s biznisom, pretože IT musí vyvíjať systémy pre podporu biznisu, zefektívnenie, zrýchlenie a optimalizáciu jeho fungovania, nie naopak. Tento jav so sebou prináša aj problém s dorozumievaním medzi biznisom a IT. Výstupy generované IT musia byť vecné a zrozumiteľné pre biznis. BiZZdesign v tomto smere ponúka dynamické vizualizácie pre rôzne oblasti, ako Risk&Security, Customer Journey, BMC, Portfolio management a iné. Najdôležitejším prvom je prepoužitie dát z katalógov Enterprise Architektonického modelu v jednotlivých vizualizáciách a automatická identifikácia konfliktov na pozadí (napríklad v rámci vizualizácii životných cyklov aplikácií a infraštruktúry, na ktorej sú nasadené). Týmto spôsobom sa predchádza vzniku duplicít v Enterprise Architektonickom modeli, dochádza k zachovaniu všetkých relevantných prepojení od stratégie až po fyzické zariadenia a poskytnutiu zmysluplných informácie pre biznis za účelom podpory rozhodovania.

Vyššie popísaný problém súvisí aj s oddelením Enterprise Architektúry. Jeho poziciovanie v štruktúrach organizácie sa líši od jednej spoločnosti k inej. Pri obstarávaní Enterprise Architektonicky nevyhnutných systémov (či už sa jedná o kreslítko alebo platformu) do rozhodovania vstupuje kontroling. Prirodzene tak už v rámci prvých fáz etablovania Enterprise Architektúry organizácie dochádza k začleneniu rôznych rolí z IT a biznisu do samotného oddelenia Enterprise Architektúry. Preto je nevyhnutné už od začiatku klásť dôraz na to, aby jednotlivé výstupy Enterprise Architektúry boli zrozumiteľné pre všetkých zainteresovaných, vrátane biznisu.

Príklad dynamicky filtrovaného dashboardu o aplikačnom portfóliu

Holistická Enterprise Architektúra je nevyhnutnou budúcnosťou pre organizácie nielen v regióne centrálnej Európy. Potreba efektívneho riešenia rastúcej komplexity so sebou prinesie naliehavú požiadavku na investície do vytvorenia a zlepšovania Enterprise Architektúry v organizácii. Pozitívnou správou, ktorá sa ukazuje zo skúseností zahraničných korporátnych spoločností je, že prvotné investície sa v určitom horizonte vrátia v podobe eliminácie rizík a optimlizácie nákladov spojených so samotnou komplexitou.

Príklad CIO vizualizácie
autor Jozef Melicherčík