Zavedenie manažmentu rizík a bezpečnosti

Poznajte možné riziká a bezpečnostné hrozby spojené s fungovaním Vašej organizácie, eliminujte ich vznik a pripravte sa na ne naplánovaním zodpovedajúcej reakcie.

Kľúčové výzvy

realizované projekty končia neúspechom

na prichádzajúce riziká nie je vytvorená zodpovedajúca reakcia

dochádza k zvýšeniu nákladov spojených s realizáciou projektu

nastávajú narušenia bezpečnosti spôsobujúce rozsiahle škody

Dosiahnuté ciele

úspora času

úspora finančných nákladov

mitigácia rizík a bezpečnostných hrozieb

Odhalenie, analýza a eliminácia rizík a bezpečnostných hrozieb je jedným zo základných pilierov úspešne realizovaných projektov, ale aj samotnej prevádzky organizácie a jej informačných systémov (aspekty CIA – confidentiality, integrity and availability). Absencia možných rizík a hrozieb spôsobuje, že realizované projekty končia neúspechom, na prichádzajúce riziká nie je vytvorená zodpovedajúca reakcia, dochádza k zvýšeniu nákladov spojených s realizáciou projektu, nastávajú narušenia bezpečnosti spôsobujúce rozsiahle škody.

Digitálne dvojča organizácie uchováva reprezentáciu organizácie vo viacerých disciplínach, medzi ktoré patria operačný model, biznis procesy, biznis stratégie, dáta, či iné. Vďaka objektivizácií a následnej digitalizácii je možné uchovávať informácie o rizikách, zraniteľnostiach, kontrolných opatreniach, či akýchkoľvek ďalších objektoch manažmentu rizík a bezpečnostnej architektúry. Tie je navyše možné prepájať priamo s operačným modelom a vyhodnocovať v podobe prehľadných zostáv a heat máp.

Risk & Security Management

Obrázok 1 z 3