Podpora napĺňania stratégie

Využite potenciál Vašej stratégie a dospejte k úspešnému dosiahnutiu všetkých stanovených cieľov.

Kľúčové výzvy

organizácia vykonáva nepotrebné činnosti

dochádza k plytvaniu personálnych, časových a finančných zdrojov

organizácia v konečnom dôsledku nedosiahne stanovené ciele

Dosiahnuté ciele

efektívne využitie personálnych, finančných a časových zdrojov

dosiahnutie vytýčených cieľov

Organizačná stratégia predstavuje smerodajný prostriedok pre riadenie a manažment fungovania organizácie. Jej samotná realizácia musí dospieť k naplneniu vytýčených cieľov s maximálnym využitím dostupných zdrojov. Absencia správnej realizácie stratégie spôsobuje, že organizácia vykonáva nepotrebné činnosti, dochádza k plytvaniu personálnych, časových a finančných zdrojov, organizácia v konečnom dôsledku nedosiahne stanovené ciele.

Stratégie zachytené v digitálnom dvojčati organizácie je možné prepájať priamo na komponenty podieľajúce sa na fungovaní organizácie – nie len aktuálne, ale aj budúce. Tento spôsob prináša zobrazenie transformácie definovaných stratégií na operačný model organizácie. Vieme tak povedať, ktoré komponenty organizácie sa podieľajú na napĺňaní definovaných cieľov a stratégií. 

Business Motivation Model

Obrázok 1 z 3