Podpora definície vízie a stratégie firmy

Stanovte úspešnú stratégiu Vašej organizácie, ktorá Vám umožní efektívne dosiahnuť všetky definované ciele.

Kľúčové výzvy

organizácia vykonáva nepotrebné činnost

dochádza k plytvaniu personálnych, časových a finančných zdrojov

organizácia v konečnom dôsledku nedosiahne stanovené ciele

Dosiahnuté ciele

stanovenie správnej a úspešnej stratégie

dosiahnutie vytýčených cieľov

Každá organizácia má definované ciele, za ktorými smeruje. Jednotlivé ciele usmerňujú stratégiu, ktorú organizácia zvolí za účelom ich dosiahnutia. Stanovenie správnej stratégie, ktorá umožní dosiahnuť stanovené ciele, však nie je triviálny problém. Nevhodne stanovená stratégia spôsobuje, že organizácia vykonáva nepotrebné činnosti, dochádza k plytvaniu personálnych, časových a finančných zdrojov, organizácia v konečnom dôsledku nedosiahne stanovené ciele.

Objektivizované a digitalizované vízie a stratégie firmy vedia byť zahrnuté v digitálnom dvojčati a prepojené na aktuálny, ale aj budúci operačný model. Tým je možné rýchlo identifikovať náročnosť zvolených cieľov, čo výrazne urýchľuje výber tých cieľov, ktoré majú na jednej strane čo možno najväčší prínos, na strane druhej bude ich realizácia, čo možno najjednoduchšia. Jednotlivé alternatívy je možné simulovať, analyzovať, či zobrazovať v podobe na mieru pripravených prehľadných zostáv, či heat máp.  Súčasťou je aj podpora biznis analýz ako SWOT, porters five force a podobne a ich následné prepojenie s objektami architektúry.}

Business Outcome Journey Map

Obrázok 1 z 3