Optimalizácia procesov

Zredukujte množstvo vynaloženého času a prostriedkov vo Vašich procesoch na minimum a vytvorte efektívne procesy zacielené na dodanie Vašich kľúčových produktov a služieb.

Kľúčové výzvy

automatizovateľné kroky sú vykonávané manuálne

procesy, ktoré môžu byť vykonané súbežne čakajú v rade

dochádza k vykonávaniu rovnakej činnosti opakovane

údaje sa zbytočne duplikujú

vznikajú činnosti, ktoré sú pre proces irelevantné

Dosiahnuté ciele

úspora času

úspora finančných nákladov

zrýchlenie a skvalitnenie dodávaných produktov a služieb

Procesy vykonávané v organizácií sú základným stavebným prvkom, ktorý pomáha riadiť a usmerňovať prácu kolektívu, tok dát a dodávanie kľúčových produktov a služieb zákazníkom. S rastom organizácie pribúda aj množstvo a komplexnosť procesov, ktoré sú v nej vykonávané. Bez celistvého pohľadu na procesy nie je možné ich korektné spravovanie, čo spôsobuje, že automatizovateľné kroky sú vykonávané manuálne, procesy, ktoré môžu byť vykonané súbežne čakajú v rade, dochádza k vykonávaniu rovnakej činnosti opakovane, sa údaje zbytočne duplikujú, vzniknú činnosti, ktoré sú pre proces irelevantné.

Vďaka zmapovaniu, zachyteniu a namodelovaniu procesov manuálnym, ale aj automatizovaným spôsobom, teda vytvoreniu procesných máp, je možné odhaliť aktivity, ktoré sú vykonávané zbytočne, ktoré je možné paralelizovať, prípadne odstrániť z procesu. To prináša možnosti na skrátenie nákladovej a časovej stránky vykonávania procesov a vytvára efektívnu prácu za účelom dodania kľúčových produktov a služieb.

Customer Journey Map

Obrázok 1 z 3