Racionalizácia aplikačného portfólia

Využívajte len aplikácie, ktoré sú nevyhnutné pre dodanie Vašich kľúčových produktov a služieb, efektívne, bez nadbytočných nákladov a rýchlo.

Kľúčové výzvy

informačné systémy (aplikácie) sa stávajú redundantnými

korelujúce činnosti (aplikačné služby) sú realizované samostatnými aplikáciami

dochádza k vzniku duplicitných dát a aplikácií

nasadzujú sa predražené a neefektívne aplikácie

organizácia je závislá na desiatky rokov starých aplikáciách, ktoré nespĺňajú základné kritériá (sú pomalé, finančne nákladné, neefektívne, vizuálne neatraktívne)

Dosiahnuté ciele

úspora času

úspora finančných nákladov

zrýchlenie a skvalitnenie dodávaných produktov a služieb

Biznis procesy sú dôležitým prvkom organizácie, ktorý riadi a usmerňuje prácu kolektívu, tok dát a dodávanie kľúčových služieb a produktov. Na podporu činností zahrnutých v jednotlivých procesoch sa využívajú informačné systémy, ktoré zjednodušujú prácu, skracujú čas vykonávania činnosti, redukujú finančné náklady v dlhodobom horizonte, či znižujú nebezpečenstvo vzniku chýb spôsobených ľudským faktorom. Z tohto dôvodu dochádza k vzniku rôznych podporných systémov v organizáciách. Absencia možnosti riadenia a kontrolovaného rastu aplikačného portfólia spôsobujú, že informačné systémy (aplikácie) sa stávajú redundantnými, korelujúce činnosti (aplikačné služby) sú realizované samostatnými aplikáciami, dochádza k vzniku duplicitných dát a aplikácií, sa nasadzujú predražené a neefektívne aplikácie, organizácia je závislá na desiatky rokov starých aplikáciách, ktoré nespĺňajú základné kritériá (sú pomalé, finančne nákladné, neefektívne, vizuálne neatraktívne).

Analýzou aplikačného portfólia je možné odhaliť aplikácie, ktoré sú duplicitné, prípadne možné redundancie v aplikačných funkcionalitách, ktoré je možné zjednotiť pri centrálne používaných službách a aplikáciách. Výsledkom je redukcia finančných nákladov spojených s obstaraním a údržbou aplikácií, úspora času vynaloženého pri práci s jednotlivými aplikáciami a zrýchlenie dodávky biznis služieb a produktov.

Application Infrastructure

Obrázok 1 z 3