Podpora definície biznis modelu

Definujte Váš biznis model korektne za účelom efektívneho dosiahnutia stanovených cieľov  uplatnenia sa na trhu.

Kľúčové výzvy

organizácia vykonáva nepotrebné procesy

dochádza k plytvaniu personálnych, finančných a časových zdrojov

organizácia nedokáže dosiahnuť naplnenie stanovených cieľov

Dosiahnuté ciele

úspora času

úspora finančných nákladov

úspora personálnych zdrojov

dosiahnutie stanovených cieľov a rast organizácie

Biznis model predstavuje jeden zo základných pilierov, ktorý definuje organizáciu, jej smerovanie a fungovanie. Správne definovaný biznis model je kľúčovým faktorom, ktorý rozhoduje o úspešnosti, respektíve neúspešnosti organizácie. Nesprávne definovaný biznis model spôsobuje, že organizácia vykonáva nepotrebné procesy, dochádza k plytvaniu personálnych, finančných a časových zdrojov, organizácia nedokáže dosiahnuť naplnenie stanovených cieľov.

Definícia biznis modelu, ktorý splní definované ciele organizácie a podporí nastavené stratégie je dôležitá úloha senior manažmentu. Digitálne dvojča umožňuje pracovať s jednotlivými časťami biznis modelu v podobe digitálnej reprezentácie a prepájať ich na aktuálny, ale aj budúci operačný model. To umocňuje pridanú hodnotu jednotného úložiska dát o fungovaní organizácie a prináša dosiaľ nepoznané analýzy. Prepojenia a uchovávané dáta je možné prezentovať v podobe prehľadných zostáv, či heat máp a vykonávať tak na dátach založené rozhodnutia o novom biznis modeli organizácie.  Biznis model (Lean canvas) je súčasťou architektúry a je možné ho prepájať s jednotlivými objektami architektúry.

Business Ecosystem

Obrázok 1 z 3