Migrácia do cloudu

Dosiahnite úspešnú migráciu do cloudu v rozsahu stanovených nákladov a času.

Kľúčové výzvy

projekt migrácie do cloudu skončí neúspechom

dochádza k predĺženiu trvania projektu

projekt migrácie sa predražuje

dochádza k strate dôležitých dát

Dosiahnuté ciele

úspora času

úspora finančných nákladov

úspešné dokončenia projektu migrácie v rozsahu stanovených nákladov a času

Cloudové riešenia sa stávajú dominantným spôsobom nasadenia aplikácií z dôvodu úspory finančných, personálnych a časových zdrojov. Samotná migrácia do cloudu prostredia je však netriviálnym problémom, ktorý si vyžaduje podrobné plánovanie a manažment. Absencia týchto dvoch prvkov môže spôsobovať že projekt migrácie do cloudu skončí neúspechom, dochádza k predĺženiu trvania projektu, projekt migrácie sa predražuje, dochádza k strate dôležitých dát.

Projekt migrácie do cloudu je náročná úloha a bez dôkladnej analýzy a pokrytia všetkých závislosti pri dotknutých komponentoch je veľké riziko spojené s predĺžením implementácie, či úplným zlyhaním projektu. Prístup založený na architektonickom modeli (digitálnom dvojčati) presúvaných aplikácií a infraštruktúry vie mitigovať tieto riziká.  

Project Roadmap

Obrázok 3 z 3