Medziaplikačné závislosti

Poznajte všetky závislosti medzi vašimi aplikáciami a využite ich potenciál naplno s minimom vynaložených prostriedkov na ich vývoj a údržbu.

Kľúčové výzvy

dochádza k predlžovaniu vykonávania aplikačných procesov

vznikajú chyby komunikácie  strata dát v aplikáciách

údržba a dodatočný vývoj aplikácií sa predražujú

Dosiahnuté ciele

úspora času

úspora finančných nákladov

úspora personálnych zdrojov

Organizácie pre podporu svojich činností využívajú informačné systémy, ktoré zjednodušujú prácu a znižujú množstvo vynaložených zdrojov. Jednotlivé informačné systémy a aplikácie medzi sebou súvisia a ich vzájomná kooperácia je nevyhnutným predpokladom pre efektívne fungovanie organizácie. Absencia poznania závislostí medzi aplikáciami spôsobuje, že dochádza k predlžovaniu vykonávania aplikačných procesov, vznikajú chyby komunikácie a strata dát v aplikáciách, údržba a dodatočný vývoj aplikácií sa predražujú.

Zmapovaním a zachytením aktuálne využívaných aplikácií, spolu s prepojením ich dátových tokov a vzájomných kooperácií je možné podporiť vykonávané analýzy bez skrytých závislostí. Analýzy sú navyše vykonávané v kratšom čase a to s väčšou presnosťou. Jednotlivé závislosti je možné zobrazovať v podobe pripravených vizualizácií, či reportov.

Application Infrastructure

Obrázok 1 z 3